Stärk EU:s djurskydd

Motion 2017/18:623 av Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett stärkt djurskydd inom EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska djurskyddslagstiftningen är en av de mest omfattande i världen. EU:s djurskyddslagstiftning ligger i de flesta fall långt efter, och det är svårt att se till att lagar och regler tillämpas och kontrolleras. Vi bör verka för att få EU att stärka sina djurskyddslagar och att se till att de direktiv som finns gällande djurskydd stärks och görs om till förordningar.

Efter att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antogs har frågan om djurskydd fått en mer framskjuten position inom EU. I fördragets artikel 13 konstateras att djur är kännande varelser. Där står också att EU och medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymdteknik utformas och genomförs. Fördraget utökar också parlamentets inflytande över ny lagstiftning som rör djurskydd, vilket i sin tur ökar medborgarnas möjligheter att påverka.

Ett antal medlemsstater, av vilka Sverige har haft en betydande roll, har drivit frågan om en gemensam EU-plattform för djurskydd. En sådan plattform inrättades i och med EU-kommissionens beslut den 24 januari 2017. Plattformen som höll sitt första möte den 6 juni syftar till att stärka djurskyddet inom EU genom att bland annat öka utbyte av erfarenheter mellan berörda aktörer. För att ge tyngd åt den svenska synen och stärka det fortsatta svenska arbetet med djurskyddsfrågor inom EU tas nu initiativ till en gemensam nationell kraftsamling.

Men mer behöver göras. Det finns stora skillnader inom EU när det gäller djurskydd. Det beror på att djurskyddslagstiftningen inom EU ofta är så kallade direktiv. Det innebär att det finns en miniminivå när det gäller djurskydd, och att det sedan är upp till varje land att ha tuffare regler eller inte. Detta är inte acceptabelt.

Därför är det viktigt att direktiven görs om till förordningar som är bindande.

Områden som även fortsättningsvis är eftersatta inom EU är kanske främst djurslakt och djurtransporter. Detta är områden som skyndsamt måste förbättras.

Transportförordningen inom EU medger obegränsade möjligheter till långa djurtransporter om bara djuren ges vila, foder och vatten med vissa mellanrum. Det gör att långa djurtransporter kors och tvärs över Europa fortfarande äger rum. Länder som exempelvis Italien, Tyskland och Holland är stora mottagare av levande djur, ofta smågrisar, suggor och kalvar.

EU bör stärka djurskyddet i transportförordningen och följa det svenska exemplet med att införa en åttatimmarsgräns för transporter till slakt.

Sverige är ett av få länder som har krav på bedövning vid slakt. Det är en självklarhet för oss, men inte för många andra. Flera rapporter visar att slakt utan föregående bedövning är helt förkastligt från djurskyddssynpunkt. Bedövning vid slakt måste bli bindande för medlemsländerna.

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett stärkt djurskydd inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.