Till innehåll på sidan

Granskning av Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

KU-anmälan 2022/23:36 (2660-2022/23) av LINUS LAKSO (MP)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

LINUS LAKSO
Riksdagsledamot (MP)
2023-08-25
Dnr 2660-2022/23

Granskning av Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Under en pressträff på Regeringskansliet den 9 augusti 2023 annonserade Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att minst tio nya konventionella kärnkraftsreaktorer krävs till 2040-talet för att möta Sveriges framtida elbehov. Denna information publicerades också på regeringens hemsida i form av ett pressmeddelande. 

Detta pressmeddelande har därefter ersatts av ett nytt pressmeddelande där målet om tio nya kärnkraftsreaktorer inte fanns med. 

I en intervju med Aftonbladet den 25 augusti 2023 säger Närings- och energiminister Ebba Buschs statssekreterare med ansvar för energifrågor (Daniel Liljeberg) följande: Regeringen har inte fastställt mål eller bedömning på den detaljnivån.

Av 1 kap. 9 § RF framgår att Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Konstitutionsutskottet har vid ett flertal tillfällen uttalat att det är en självklar utgångspunkt att statsråds uttalanden ska vara korrekta. Statsråd ansvarar för sina uttalanden och därmed även för att de uppgifter som de lämnar är korrekta. Utskottet har vid flera tillfällen riktat kritik mot att uttalanden från olika statsråd varit missvisande eller felaktiga. Ett statsråd ska således iaktta saklighet i sin tjänsteutövning och säkerställa att hens uttalanden är korrekta.

Om uppgifterna i media stämmer har klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari alltså i Regeringskansliets lokaler, på en pressträff som sänds ut på regeringskansliets formella informationskanaler, delgett felaktiga uppgifter om vad som är regeringens politik i denna fråga. Regeringen har dessutom enligt medieuppgifter tagit bort ett pressmeddelande och ersatt det med ett annat, utan att förklara varför. Det är allvarligt och anmärkningsvärt även sett till regeringens återkommande utfästelser om behovet av långsiktighet inom energipolitiken.

Konstitutionsutskottet bör därför granska Klimat- och miljöministerns uttalande på den nämnda pressträffen, samt statsrådets agerande i övrigt kring denna fråga, med avseende på dess förenlighet med regeringsformens krav på saklighet.

Linus Lakso

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.