Till innehåll på sidan

Granskning av Andreas Carlsson och regeringens hantering av kaoset på E22:an

KU-anmälan 2023/24:28 (918-2023/24) av GUNILLA SVANTORP (S)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.

PDF

GUNILLA SVANTORP
Riksdagsledamot (S)
2014-01-25
Dnr 918-2023/24

Anmälan av Andreas Carlsson och regeringens hantering av kaoset på E22:an

På morgonen den 3 januari fastnade en långtradare utanför Linderöd på E22:an. Trafikverket beslutade några timmar senare att stänga av E22:an för all trafik. Runt 1 000 fordon fastnade mellan Hörby och Kristianstad.

Först efter 38 timmar var sista bilen bärgad och människor fick spendera natten i sina bilar i kylan. Insatserna med att få människor bort från vägen tog tid, utöver att avstängningen av vägen uppenbarligen inte fungerade som önskvärt. Samordningen och samarbetet myndigheterna emellan tycks ha brustit.

Regeringen har nyligen skickat signaler om ett allvarligt läge för Sverige – som vid Folk och Försvars rikskonferens – men situationen på E22:an visar att beredskapen och samordningen vid allvarliga händelser brister.

Infrastrukturministern har inte heller varit i riksdagens trafikutskott för att redogöra för händelserna och vilka initiativ som togs från regeringens sida och dessutom valt att lämna över interpellationer på området till annat statsråd.

Flera experter har riktat hård kritik mot hur situationen på E22 hanterades. Det reser också ett antal frågor gällande regeringens agerande eller uteblivna agerande i frågan. Vidtog regeringen några åtgärder? Var krisledningen aktiverad? Sammankallades GSS? Hur hanterade infrastrukturdepartementet frågan?

Ansvaret för ledning och samordning av det operativa krishanteringsarbetet ligger på berörda myndigheter. Vid den här typen av allvarliga situationer har dock regeringen ytterst ett ansvar att se till att krisledningen fungerar ändamålsenligt.

På regeringens hemsida finns beskrivet att fokus för regeringens och Regeringskansliets krishanteringsövningar är hantering av händelser och situationer, nationellt eller utomlands, som innebär en utmaning eller påfrestning för Sverige, svenskar eller svenska intressen och som kräver hantering av regeringen och Regeringskansliet. Vilken bedömning gjorde regeringen med anledning av den krisartade situation som uppstod på E22:an?

På hemsidan finns också beskrivet att Statsministerns statssekreterare leder krishanteringsarbetet, bedömer behovet av samordning i Regeringskansliet och kan i frågor om krishantering sammankalla gruppen för strategisk samordning (GSS), som då består av statssekreterare i de departement vars verksamhetsområde berörs. Sammankallades GSS? Och i så fall när?

Regeringen som ansvarig för myndigheterna måste vara redo att hantera kriser. Därför bör konstitutionsutskottets granska infrastrukturminister Andreas Carlssons, statsministerns och regeringens agerande i samband med kaoset på E22:an.

Gunilla Svantorp

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.