Till innehåll på sidan

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA)

Kommittédirektiv 2012:128

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2012

Utvidgning av uppdraget

Den särskilda utredaren med uppdrag att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA) (dir. 2012:127) ska, som ett led i omstruktureringen av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV), fr.o.m. den 1 januari 2013 även ansvara för avvecklingen av denna myndighet. Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 18 december 2012 i samarbete med SADEV förbereda arbetet inför det att myndigheten upphör den 31 december 2012.

Utredaren ska ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen. Utredaren ska också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte ska tas över av någon annan myndighet.

Detta tilläggsuppdrag ska redovisas senast den 1 april 2014.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 7) aviserade regeringen att SADEV ska avvecklas den 31 december 2012. Enligt regeringens mening har inte utvärderingsverksamheten fungerat så som det var tänkt och SADEV har inte kunnat vara den utvärderingsresurs som behövs inom biståndet. Det har inte bedömts möjligt att åtgärda detta inom nuvarande struktur.

I budgetpropositionen föreslås vidare att ett anslag som finansierar avvecklingskostnaderna förs upp på statsbudgeten under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (1:6 Avveckling av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete).

Regeringen gav genom beslut den 20 september 2012 (UF2012/54730/UD/USTYR) SADEV i uppdrag att förbereda och, så långt det är möjligt, genomföra avvecklingen. I uppdraget ingick att SADEV senast den 31 oktober 2012 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) skulle redovisa de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsek-venserna som en avveckling innebär. Redovisningen skulle bl.a. innehålla en plan för arbetet med att förbereda och genomföra avvecklingen fram till den 31 december 2012 och för vad som därefter återstår. Redovisningen har kommit in till Regeringskansliet (UF2012/64971/UD/USTYR).

Regeringen har vidare beslutat att förordningen (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska upphöra vid utgången av 2012 (UF2012/54732/UD/USTYR).

I Utrikesutskottets betänkande avseende budgetpropositionen för 2013, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, behandlas SADEV (bet. 2012/13:UU2). Utrikesutskottet hänvisar bl.a. till att det finns en samsyn i utskottet om behovet av att reformera utvärderingsverksamheten och att regeringen förbereder en omstrukturering av SADEV till en ny och mer ändamålsenlig utvärderingsfunktion. Utskottet förordar att anslaget som i budgetpropositionen benämns Avveckling av Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete, ersätts av ett anslag benämnt Utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Anslaget ska användas för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete och får utöver detta användas för omstrukturering av den befintliga utvärderingsmyndigheten. Riksdagen har beslutat i enlighet med utskottets förslag (rskr. 2012/13:91).

Tilläggsuppdraget

En särskild utredare har fr.o.m. den 1 januari 2013 getts i uppdrag att ansvara för avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA). Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att därutöver, som ett led i omstruktureringen av den befintliga utvärderingsmyndigheten, fr.o.m. den 1 januari 2013, ansvara för avvecklingen av SADEV. Ansvaret för avvecklingen ligger fram till dess på SADEV. Utredaren ska dock redan fr.o.m. den 18 december förbereda arbetet i samarbete med SADEV. I förberedelserna ingår att utredaren får ansvar för att slutföra lönerevisionen och verkställa kvarvarande uppsägning.

Utredaren ska fr.o.m. den 1 januari 2013 även ha arbetsgivaransvar för den uppsagda personalen i SADEV.

Redovisning av tilläggsuppdraget

Utredaren ska senast den 31 januari 2013 lämna en plan och en budget för det fortsatta arbetet. Senast den 1 april 2013 ska en delrapport lämnas om hur arbetet fortskrider. En slutrapport ska
lämnas till regeringen senast den 1 april 2014.   
            (Utrikesdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.