Läkemedelslag (1992:859)

Kommittédirektiv 1992:859

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Läkemedelslag (1992:859)

Innehåll

Krav på läkemedel

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

Kliniska prövningar

Tillverkning

Import

Handel

Hantering i övrigt

Gemensamma bestämmelser om vissa tillstånd och viss handläggning

Information när ett läkemedel tillhandahålls konsumenten

Vissa förbud mot marknadsföring

Marknadsföring av läkemedel

Förordnande och utlämnande

Tillsyn

Avgifter

Överklagande

Ytterligare föreskrifter

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Inledande bestämmelser

1 §
Med läkemedel avses i denna lag varje substans eller kombination av substanser

1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.