Avfallsförordning (2011:927)

Kommittédirektiv 2011:927

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

Avfallsförordning (2011:927)

Innehåll

Definitioner

Tillämpningsområde

Krav för att avfall ska upphöra att vara avfall

Bedömning av om ett avfall har farliga egenskaper

Omfattningen av vad som avses med farligt avfall

Klassificering av avfall

Brännbart avfall

Matavfall

Blandning av farligt avfall

Kvicksilveravfall

Avfall från fartyg i hamn

Förpackningsavfall

Returpapper

Elektriska och elektroniska produkter

Spillolja

Långlivade organiska föroreningar

Fartygsåtervinning

Bilskrotning

Transport av hushållsavfall som är farligt avfall

Tillståndsplikt för transport av avfall

Anmälningsplikt för transport av avfall

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

Register över tillstånds- och anmälningspliktig hantering

Underrättelser

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.