Torsdag den 7 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:95

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:95

Torsdagen den 7 april 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 17 mars

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2021/22:46 Tisdagen den 5 april

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:132 Förskola för fler barn

 

3

2021/22:4475 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

4

2021/22:4476 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

5

2021/22:4478 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

6

2021/22:4480 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

UbU

7

2021/22:4481 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

EU-dokument

 

8

COM(2022) 162 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller ökad förfinansiering med React-EU-medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 31 maj 2022

NU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:FiU47 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

4 res. (S, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:MJU21 Jordbrukspolitik

27 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:TU9 Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

32 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2021/22:TU10 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:UbU15 Grundläggande om utbildning

33 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:UbU18 Vuxenutbildning

22 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.