Torsdag den 28 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:104

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:104

Torsdagen den 28 april 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 april

 

 

Avsägelser

 

2

Maria Nilsson (L) som ledamot i EU-nämnden 

 

3

Bengt Eliasson (L) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Bengt Eliasson (L) som ledamot i EU-nämnden 

 

5

Maria Nilsson (L) som suppleant i EU-nämnden 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2021/22:451 av Janine Alm Ericson (MP)
Avräkningar från budgeten för internationellt utvecklingssamarbete

 

7

2021/22:456 av Tobias Andersson (SD)
Kulturen bakom kravallerna i svenska städer

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

8

2021/22:222 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

SkU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:178 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

 

9

2021/22:4509 av Maj Karlsson m.fl. (V)

SoU

10

2021/22:4556 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

11

2021/22:4582 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, L, SD)

SoU

12

2021/22:4592 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

13

2021/22:4605 av Margareta Fransson m.fl. (MP)

SoU

 

med anledning av skr. 2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021

 

14

2021/22:4677 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

15

2021/22:4679 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

16

Bet. 2021/22:UU15 Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m.

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2021/22:SfU23 Återkallelse av uppehållstillstånd som har meddelats av Regeringskansliet i vissa fall

 

18

Bet. 2021/22:SfU20 Migration, asylpolitik och anhöriginvandring

73 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:CU16 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

2 res. (SD, C, KD)

20

Bet. 2021/22:CU17 Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

2 res. (SD, C)

21

Bet. 2021/22:CU5 Hyresrätt m.m.

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:CU6 Familjerätt

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

23

Bet. 2021/22:CU13 Hushållningen med mark- och vattenområden

7 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:MJU22 Djurskydd

50 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:UU6 Internationellt utvecklingsbistånd

19 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:SoU19 Socialtjänstens arbete m.m.

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2021/22:KrU6 Kulturarvsfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2021/22:KrU9 Kultur och fritid för barn och unga

9 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

 

Frågestund kl. 14.00

 

29

Frågor besvaras av:
Finansminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.