Torsdag den 12 januari 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:53

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:53

Torsdagen den 12 januari 2017

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 12, tisdagen den 13, och onsdagen den 14 december

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2016/17:204 av Lars-Arne Staxäng (M)
Brott mot äldre

 

3

2016/17:213 av Daniel Bäckström (C)
Räddningstjänstpersonal i beredskap

 

4

2016/17:214 av Tobias Billström (M)
En polishögskola i Rosengård

 

5

2016/17:218 av Lotta Finstorp (M)
Försämrad postutdelning i glesbygden

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

6

KOM(2016) 723 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

CU

7

KOM(2016) 759 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

NU

8

KOM(2016) 853 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

FiU

9

KOM(2016) 862 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

NU

 

Interpellationssvar

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

10

2016/17:200 av Stig Henriksson (V)
FRA och kontrollen

 

11

2016/17:201 av Carl Schlyter (MP)
Miljökrav vid militärövningar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

12

2016/17:186 av Hans Rothenberg (M)
Sjömäns skattevillkor

 

13

2016/17:188 av Jörgen Warborn (M)
Skatten och entreprenören

 

14

2016/17:190 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Konsekvenser av solskatten

 

15

2016/17:197 av Jörgen Warborn (M)
Skatt på finansiell verksamhet

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

16

2016/17:191 av Alexandra Anstrell (M)
IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar

 

17

2016/17:193 av Hans Rothenberg (M)
Den svenska rymdnäringen

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

18

2016/17:182 av Hans Rothenberg (M)
Det mobila bredbandsnätet

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

19

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.