Torsdag den 12 december 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:50

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:50

Torsdagen den 12 december 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 21 och fredagen den 22 november

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

 

2

Tisdagen den 17 december kl. 11.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2019/20:194 av Kjell Jansson (M)
Skatter på företag

 

4

2019/20:195 av Jens Holm (V)
Värnande av skatteundantag för förnybara drivmedel

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

UbU

6

2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

CU

 

Skrivelser

 

7

2019/20:60 Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

UbU

8

2019/20:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FöU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2019/20:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2019/20:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

11

Bet. 2019/20:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

12

Bet. 2019/20:SfU12 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

13

Bet. 2019/20:UU4 Arbetet i frågor som rör Kina

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

3 res. (SD, V)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2019/20:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2 res. (M, SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

20

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Utrikesminister Ann Linde (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.