Tisdag den 6 april 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:102

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:102

Tisdagen den 6 april 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 9, onsdagen den 10, torsdagen den 11, fredagen den 12 och tisdagen den 16 mars 

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Emil Källström (C) fr.o.m. den 1 april
Därmed upphörde Anne-Li Sjölunds (C) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelse

 

3

Tina Acketoft (L) som ledamot i EU-nämnden

 

4

Anmälan om ersättare för statsministern vid regeringssammanträde

 

 

Meddelande om frågestund

 

5

Torsdagen den 8 april kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2020/21:509 av Niels Paarup-Petersen (C)
Regeringens narkotikapolitik

 

7

2020/21:532 av Kristina Axén Olin (M)
Förseningen av digitaliserade nationella prov

 

8

2020/21:550 av Camilla Brodin (KD)
Regelförenklingar för näringslivet

 

9

2020/21:560 av Thomas Morell (SD)
Bromma flygplats framtid

 

10

2020/21:571 av Thomas Morell (SD)
Mobilitetspaketets framtid

 

11

2020/21:572 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Bostäder i strandnära lägen

 

12

2020/21:573 av Magnus Ek (C)
SJ och Mälardalstrafik

 

13

2020/21:574 av Thomas Morell (SD)
Ett överlåtande av Bromma flygplats

 

14

2020/21:579 av Staffan Eklöf (SD)
Avbytartjänst för animalieproducenter

 

15

2020/21:592 av Thomas Morell (SD)
Förordnande som vägtransportledare

 

16

2020/21:598 av Emma Ahlström Köster (M)
Resultatet av gymnasielagen

 

17

2020/21:603 av Thomas Morell (SD)
Förslaget om nya förmånsregler för tjänstebilar

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

18

2020/21:FPM86 Översyn av EU:s handelspolitik COM(2021) 66

NU

19

2020/21:FPM87 Gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa COM(2021) 87

UbU

20

2020/21:FPM88 Den nya EU-strategin för klimatanpassning COM(2021) 82

MJU

21

2020/21:FPM89 Förordning om ändringar beträffande Ecris-TCN till följd av förslag om screening för tredjelandsmedborgare vid yttre gräns COM(2021) 96

JuU

22

2020/21:FPM90 En jämlikhetsunion: EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 COM(2021) 101

SoU

23

2020/21:FPM91 Direktiv om åtgärder för transparens i lönesättningen SWD(2021) 41, COM(2021) 93

AU

 

Anmälan om återkallelse av proposition

 

 

 

Skrivelse

 

24

2020/21:164 Återkallelse av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Motionstiden utgår den 13 april

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

25

RiR 2021:6 Arbetssökande över 55 år – regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2020/21:JuU17 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

27

Bet. 2020/21:JuU20 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter

6 res. (M, SD, C, KD, L)

28

Bet. 2020/21:JuU43 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

14 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Socialutskottets betänkanden och utlåtande

 

29

Bet. 2020/21:SoU20 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks och spelfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

30

Utl. 2020/21:SoU35 Grönbok om åldrande – Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

 

31

Bet. 2020/21:SoU36 Livmoderhalscancer

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2020/21:SkU20 Punktskatt

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

33

Bet. 2020/21:SkU22 Skatteförfarande och folkbokföring

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

34

Bet. 2020/21:UbU10 Övergripande skolfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

35

2020/21:553 av Amineh Kakabaveh (-)
Kurderna och den svenska säkerhetspolisens praktik och inriktning

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

36

2020/21:578 av Jens Holm (V)
Investerarskyddet i energistadgefördraget

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

37

2020/21:528 av Ida Drougge (M)
Afghanistans konsulat

 

38

2020/21:533 av Amineh Kakabaveh (-)
Kvinnorättsaktivisters situation och massavrättningarna i Iran

 

39

2020/21:542 av Hans Wallmark (M)
Den politiska krisen i Georgien

 

40

2020/21:549 av Kerstin Lundgren (C)
Situationen i Belarus

 

41

2020/21:555 av Pål Jonson (M)
En europeisk strategisk autonomi

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

42

2020/21:577 av Jessica Thunander (V)
Färdtjänst och funktionsrätt

 

 

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

 

43

2020/21:580 av Momodou Malcolm Jallow (V)
Rasism och diskriminering inom offentlig verksamhet

 

44

2020/21:585 av Ludvig Aspling (SD)
Definitionen av rasism i nationell plan

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.