Tisdag den 29 maj 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:121

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:121

Tisdagen den 29 maj 2018

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 31 maj kl. 14.00

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

2

COM(2018) 234 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 juli 2018

FiU

3

COM(2018) 239 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 juli 2018

CU

4

COM(2018) 298 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller perioden för frivillig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 juli 2018

SkU

5

COM(2018) 307 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 juli 2018

FiU

6

COM(2018) 334 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 juli 2018

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2017/18:SfU27 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

 

8

Bet. 2017/18:SfU25 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

1 res. (KD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2017/18:UbU25 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande

7 res. (M, SD, C, L, KD)

10

Bet. 2017/18:UbU26 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

1 res. (M, C, L, KD)

11

Bet. 2017/18:UbU10 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

2 res. (SD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

12

Bet. 2017/18:UU15 FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

13

Bet. 2017/18:FiU32 Ramverket för finanspolitiken

 

 

Civilutskottets betänkande

 

14

Bet. 2017/18:CU13 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

1 res. (M, C, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2017/18:KU16 Ändrade mediegrundlagar

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar m.m.

5 res. (SD, V)

17

Bet. 2017/18:KU41 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 


 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 30 maj

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2017/18:NU16 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

2 res. (S, SD, MP, V)

19

Bet. 2017/18:NU18 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

4 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2017/18:TU15 Väg- och fordonsfrågor

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:TU16 Sjöfartsfrågor

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2017/18:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

23

Bet. 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag

 

24

Bet. 2017/18:KU39 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017

7 res. (M, C, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.