Tisdag den 22 augusti 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:134

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:134

Tisdagen den 22 augusti 2023

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

   

   

 

Avsägelse

 

1

Carl B Hamilton (L) som ersättare i riksdagen

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

2

Martin Melin (L) som ersättare för statsrådet

Romina Pourmokhtari (L) fr.o.m. i dag tills vidare

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Lena Bäckelin (S) som ersättare fr.o.m. den 16 oktober 2023 t.o.m. den 1 maj 2024 under Kalle Olssons (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Lena Bäckelin (S) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 16 oktober 2023 t.o.m. den 1 maj 2024 under Kalle Olssons (S) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2022/23:28 Tisdagen den 23 maj

TU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2022/23:410 av Serkan Köse (S)
Arbetsförmedlingens felaktiga utbetalningar till fristående leverantörer

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2022/23:FPM98 Lagstiftningspaket om stärkt investerarskydd på finansiella marknader COM(2023) 279, COM(2023) 278

FiU

8

2022/23:FPM99 Förordning om ändrade minimikrav för längden på raster samt dygns- och veckovila för bussförare COM(2023) 256

TU

9

2022/23:FPM100 Meddelande om granskning av viseringsfria länder COM(2023) 297

SfU

10

2022/23:FPM101 Förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna vid gränsöverskridande situationer COM(2023) 280

CU

11

2022/23:FPM102 Revidering av olycksutrednings-, hamnstatskontroll- respektive flaggstatsdirektivet COM(2023) 271, COM(2023) 272, COM(2023) 270

TU

12

2022/23:FPM103 Förslag till ändring av direktivet om föroreningar från fartyg COM(2023) 273

TU

13

2022/23:FPM104 Förordning för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) COM(2023) 269

TU

14

2022/23:FPM105 EU:s årsbudget 2024 och teknisk justering av fleråriga budgetramen för 2024 COM(2023) 320

FiU

15

2022/23:FPM106 Interinstitutionellt etikorgan COM(2023) 311

KU

16

2022/23:FPM107 En övergripande strategi för psykisk hälsa COM(2023) 298

SoU

17

2022/23:FPM108 Förslag till revidering av systemet för Europeiska unionens egna medel COM(2023) 330, COM(2023) 331

FiU

18

2022/23:FPM109 Förordning om hållbarhetsbetyg COM(2023) 314

FiU

19

2022/23:FPM110 Förslag till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

KU

20

2022/23:FPM111 Översyn av den fleråriga budgetramen (MFF) för perioden 2021-2027 COM(2023) 337, COM(2023) 338, COM(2023) 335, COM(2023) 336

FiU

21

2022/23:FPM112 Gemensamt meddelande om EU och Latinamerika och Karibien JOIN(2023) 17

UU

22

2022/23:FPM113 Beslut om undertecknande och ingående av avtal om underlättande av hållbara investeringar mellan Europeiska unionen och Republiken Angola COM(2023) 313, COM(2023) 312

UU

23

2022/23:FPM114 Direktiv om snabbare och säkrare skattelättnad för överskjutande källskatt (FASTER) COM(2023) 324

SkU

24

2022/23:FPM115 En europeisk strategi för ekonomisk säkerhet JOIN(2023) 20

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

25

2022/23:377 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Gasattacker mot skolflickor i Iran

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

26

2022/23:396 av Daniel Riazat (V)
Betygsinflation

 

27

2022/23:403 av Daniel Riazat (V)
Friskolekoncerner som inte sköter sitt utbildningsuppdrag

 

28

2022/23:406 av Daniel Riazat (V)
Branschskolorna

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

29

2022/23:407 av Jim Svensk Larm (S)
Det arbetsmarknadspolitiska rådet
Svaret tas av Sofia Amloh (S)

 

 

Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

30

2022/23:402 av Karin Sundin (S)
Legalisering av cannabis i Tyskland

 

 

Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

31

2022/23:374 av Josef Fransson (SD)
Risker och möjligheter med artificiell intelligens

 

32

2022/23:408 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Användning av pengar från det kommunala utjämningssystemet

 

 

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

33

2022/23:393 av Annika Hirvonen (MP)
Sanktioner mot pushbacks

 

34

2022/23:394 av Annika Hirvonen (MP)
Rättigheter för ukrainska flyktingar i Sverige

 

35

2022/23:398 av Annika Hirvonen (MP)
Utvisning av barn som är födda och uppvuxna i Sverige

 

 

Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

36

2022/23:399 av Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Hbtqi-plus-personers rättigheter

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.