Tisdag den 20 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:43

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:43

Tisdagen den 20 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 15.40 - 17.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 29 november

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Rasmus Giertz (SD) som ersättare fr.o.m. den 1 januari 2023 t.o.m. den 31 maj 2023 under Sara Gilles (SD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Frida Tånghag (V) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 9 januari 2023 t.o.m. den 14 maj 2023 under Tony Haddous (V) ledighet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

4

Från 84 till 87 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

5

Catarina Deremar (C) som suppleant i EU-nämnden

 

6

Martina Johansson (C) som suppleant i EU-nämnden

 

7

Anna Lasses (C) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

8

2022/23:105 av Ingela Nylund Watz (S)
Resurser till socialtjänsten för att motverka att unga dras in i kriminell verksamhet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Framställning

 

9

2022/23:RS2 Översyn av JO-ämbetet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2022/23:27 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

 

10

2022/23:2300 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

11

2022/23:2301 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

SoU

12

2022/23:2302 av Ulrika Westerlund (MP)

SoU

 

EU-dokument

 

13

COM(2022) 586 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) och om upphävande av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 mars 2023

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2022/23:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1 res. (V)

15

Bet. 2022/23:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

16

Bet. 2022/23:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

17

Bet. 2022/23:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (C)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:SkU9 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

1 res. (C, MP)

19

Bet. 2022/23:SkU6 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

 

 

Ärenden för avgörande kl. 15.30

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

 

Civilutskottets betänkande

 

21

Bet. 2022/23:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1 res. (V)

 

Näringsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2022/23:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1 res. (C)

 

Skatteutskottets betänkande

 

24

Bet. 2022/23:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

25

Bet. 2022/23:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2022/23:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

27

Bet. 2022/23:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

28

Bet. 2022/23:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

29

Bet. 2022/23:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2022/23:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

 

31

Bet. 2022/23:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2022/23:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1 res. (V)

33

Bet. 2022/23:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

34

Bet. 2022/23:NU7 Ändrade konkurrensregler för vertikala avtal

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

35

Bet. 2022/23:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

36

Bet. 2022/23:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

37

Bet. 2022/23:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (S, V, MP)

38

Utl. 2022/23:NU10 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

1 res. (M, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

39

Bet. 2022/23:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden (forts)

 

40

Bet. 2022/23:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

41

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.