Tisdag den 14 maj 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:92

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:92

Tisdagen den 14 maj 2019

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 23 och onsdagen den 24 april

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Lars Hjälmered (M) fr.o.m. den 11 maj
Därmed upphörde Åsa Hartzells (M) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelse

 

3

Lars Lindström som justitieombudsman fr.o.m. den 31 augusti

 

 

Anmälan om ersättare

 

4

Katarina Olofsson (SD) som ersättare fr.o.m. den 28 maj t.o.m. den 27 juni under Ludvig Asplings (SD) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2018/19:232 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Finansiering av behandling vid sällsynta sjukdomar

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

6

2018/19:FPM47 Meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s energi- och klimatpolitik COM(2019) 177

SkU

7

2018/19:FPM48 Att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens COM(2019) 168

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

 

8

2018/19:3101 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

9

2018/19:3102 av Magnus Persson m.fl. (SD)

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Civilutskottets betänkande

 

10

Bet. 2018/19:CU16 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

3 res. (M, SD, C)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2018/19:KU29 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

11 res. (M, SD, C, KD)

12

Bet. 2018/19:KU28 Offentlig förvaltning

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2018/19:KU30 Författningsfrågor

25 res. (M, SD, C, V, L)

14

Bet. 2018/19:KU22 Riksdagens arbetsformer

6 res. (SD, V, L)

15

Bet. 2018/19:KU34 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

16

Bet. 2018/19:KU36 Ändring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostadsanpassningsbidrag

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2018/19:JuU23 Stärkt ordning och säkerhet i domstol

3 res. (SD, V)

18

Bet. 2018/19:JuU25 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

6 res. (M, SD, C, V, KD, L)

19

Bet. 2018/19:JuU24 Skärpt straff för subventionsmissbruk

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

20

Bet. 2018/19:SkU18 Avskaffad särskild löneskatt för äldre

2 res. (M, SD, V, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

21

Bet. 2018/19:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

38 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 15 maj

 

 

Kulturutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2018/19:KrU11 Kulturskaparnas villkor

8 res. (M, SD, V, KD, L)

23

Bet. 2018/19:KrU12 Allmänna kulturfrågor

8 res. (M, SD, C, L)

24

Bet. 2018/19:KrU10 Idrott och friluftsliv

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.