Tisdag den 12 januari 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:50

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:50

Tisdagen den 12 januari 2016

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Protokollen från sammanträdena måndagen den 7, tisdagen den 8 och onsdagen den 9 december

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Peter Helander (C) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2016

 

 

Avsägelser

 

3

Maria Weimer (L) som ledamot i näringsutskottet

 

4

Sven-Axel Månsson som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Carina Mood som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

6

Roger Qvarsell som personlig suppleant för Carina Mood i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2015/16:269 av Erik Ottoson (M)
Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige

 

8

2015/16:277 av Erik Ottoson (M)
Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

9

2015/16:FPM22 Förordning om naturgas- och elprisstatistik KOM(2015) 496

NU

10

2015/16:FPM23 Översyn av grannskapspolitiken JOIN(2015) 50

UU

11

2015/16:FPM24 Ändring av EU:s vapendirektiv KOM(2015) 750

JuU

12

2015/16:FPM25 Prospektförordningen KOM(2015) 583, SWD(2015) 255

FiU

13

2015/16:FPM26 Kommissionens årliga tillväxtöversikt 2016 KOM(2015) 690

FiU

14

2015/16:FPM27 Europeiskt insättningsgarantisystem och fullbordande av bankunionen KOM(2015) 586, KOM(2015) 587

FiU

15

2015/16:FPM28 Reform av unionsrättsakten om val till Europaparlamentet P8_TA(2015) 0395

KU

16

2015/16:FPM29 Stödprogrammet för strukturreformer KOM(2015) 701

FiU

17

2015/16:FPM30 EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi samt ändring av flera direktiv om avfall KOM(2015) 593, KOM(2015) 594, KOM(2015) 595, KOM(2015) 596, KOM(2015) 614

MJU

18

2015/16:FPM31 Sammanföring av sex bolagsrättsliga direktiv KOM(2015) 616

CU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

19

RiR 2015:22 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning – vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov?

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

20

2015/16:69 Politik för hållbart företagande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari 2016

NU

 

EU-dokument

 

21

KOM(2015) 627 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 februari 2016

NU

22

KOM(2015) 630 Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag Bättre produkter, större urval och fler möjligheter för konsumenter och företag

FiU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

23

Bet. 2015/16:SoU3 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

4 res. (SD, V, KD)

 

Interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

24

2015/16:258 av Jan Björklund (L)
Uttalande om utomrättsliga avrättningar

 

25

2015/16:287 av Tobias Billström (M)
De pågående förhandlingarna kring Cyperns framtid

 

 

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

26

2015/16:275 av Edward Riedl (M)
Avveckling av uppdraget för förhandlingspersonen för Bromma flygplats

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

27

2015/16:267 av Jörgen Warborn (M)
Den fortsatta processen om piratkopiering

 

28

2015/16:271 av Edward Riedl (M)
Nationellt skogsmuseum

 

29

2015/16:276 av Roger Haddad (L)
Radikalisering

 

 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

30

2015/16:265 av Hans Rothenberg (M)
Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

31

2015/16:284 av Maria Malmer Stenergard (M)
Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

32

2015/16:263 av Hans Rothenberg (M)
Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.