Tisdag den 1 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:76

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:76

Tisdagen den 1 mars 2022

Kl.

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. idag t.o.m. den 31 mars under Hillevi Larssons (S) ledighet

 

 

Avsägelse

 

3

Fredrik Schulte (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 23 mars

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2021/22:342 av Markus Wiechel (SD)
Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet

 

5

2021/22:351 av Runar Filper (SD)
Skottpengar på skarv

 

6

2021/22:358 av Runar Filper (SD)
Ersättning för sälavskjutning

 

7

2021/22:365 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst

 

8

2021/22:366 av Ludvig Aspling (SD)
Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten

 

9

2021/22:373 av Martina Johansson (C)
Säkerställande av att barn kommer till tals i frågor om vårdnad, boende och umgänge

 

10

2021/22:378 av Lars Beckman (M)
Digital fastighetsbildning

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2021/22:FPM65 En förklaring om digitala rättigheter och principer för det digitala årtiondet COM(2022) 28, COM(2022) 27

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

12

COM(2021) 804 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 april 2022

NU

13

COM(2021) 805 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp inom energisektorn och om ändring av förordning (EU) 2019/942
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 april 2022

NU

14

COM(2022) 53 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/25/EG vad gäller införandet av förbättrade stabilitetskrav och anpassningen av direktivet till de stabilitetskrav som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 april 2022

TU

15

COM(2022) 55 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) vad gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 april 2022

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:KU30 Författningsfrågor

41 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2021/22:KU31 Trossamfund och begravningsfrågor

4 res. (M, V, KD, L)

 

Finansutskottets utlåtande

 

18

Utl. 2021/22:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändrat beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:FöU4 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

6 res. (M, SD, C, L)

20

Bet. 2021/22:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

3 res. (M, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2021/22:KrU2 Det civila samhället

13 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:KrU4 Konstarterna och kulturskaparnas villkor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

 

23

Utl. 2021/22:MJU19 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse

1 res. (V, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

 

24

Utl. 2021/22:AU16 Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

1 res. (M, SD, C, KD)

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 2 mars kl. 16.00

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:CU9 Fastighetsrätt

2 res. (SD, C, KD)

26

Bet. 2021/22:CU12 Planering och byggande

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

27

2021/22:323 av Alexander Christiansson (SD)
Den hårt drabbade gränshandeln

 

28

2021/22:325 av Ann-Britt Åsebol (M)
Besöksnäringens kris

 

29

2021/22:334 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Sverige som gruvnation

 

 

Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

30

2021/22:327 av David Lång (SD)
En folkräkning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.