Onsdag den 7 februari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:67

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:67

Onsdagen den 7 februari 2024

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 17 januari

 

 

Meddelande om utrikespolitisk debatt

 

2

Onsdagen den 14 februari kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2023/24:377 av Isak From (S)
Industriella kulturmiljöer vid vatten

 

4

2023/24:401 av Jytte Guteland (S)
Sveriges klimatmål

 

5

2023/24:415 av Isak From (S)
Statens styrning av SJ AB

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2023/24:FPM35 Förordning om att underlätta gränsöverskridande lösningar COM(2023) 790

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2023/24:64 Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

TU

8

2023/24:66 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

SoU

 

Redogörelser

 

9

2023/24:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner 2023

KU

10

2023/24:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2023

KU

 

EU-dokument

 

11

COM(2024) 52 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet avseende fältbesiktningar i Republiken Moldavien av utsädesodlingar av foderväxter och likvärdighet avseende utsäde av foderväxter producerat i Republiken Moldavien, och vad gäller likvärdighet avseende fältbesiktningar i Ukraina av utsädesodlingar av beta och utsädesodlingar av oljeväxter och likvärdighet avseende utsäde av beta och oljeväxter producerat i Ukraina
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 april 2024

MJU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2023/24:TU5 Kollektivtrafikfrågor

18 res. (S, SD, V, C, MP)

13

Bet. 2023/24:TU6 Järnvägsfrågor

24 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2023/24:JuU5 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder

 

15

Bet. 2023/24:JuU8 Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

1 res. (V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2023/24:FöU6 Försvarspolitik och totalförsvar

20 res. (S, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2023/24:NU4 2023 års redogörelse för företag med statligt ägande

24 res. (S, SD, V, C, MP)

18

Bet. 2023/24:NU6 Riksrevisionens rapport om etablering av myndigheter utanför Stockholm

5 res. (S, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.