Onsdag den 6 mars 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:80

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:80

Onsdagen den 6 mars 2024

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 14 februari 

 

 

Avsägelser

 

2

Martin Melin (L) som suppleant i finansutskottet och justitieutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

3

Martin Melin (L) som ledamot i justitieutskottet och som suppleant i skatteutskottet

 

4

Patrik Karlson (L) som suppleant i finansutskottet och justitieutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2023/24:561 av Teresa Carvalho (S)
Utvecklingen inom arbetsmarknadsutbildningen

 

6

2023/24:567 av Lawen Redar (S)
Utredning om modersmålsundervisning

 

7

2023/24:570 av Johanna Haraldsson (S)
Åtgärder mot dödsolyckor på arbetsplatser

 

8

2023/24:574 av Jonathan Svensson (S)
Arbetsmarknaden för unga

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

9

RiR 2024:2 Allmänna arvsfonden – pengar som söker mening

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

10

2023/24:78 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

CU

11

2023/24:84 Säkerhetszoner

JuU

 

EU-dokument

 

12

COM(2024) 23 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om granskning av utländska investeringar i unionen och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 april 2024

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2023/24:KU6 Sekretess för uppgifter om jägare hos länsstyrelsen och Polismyndigheten

 

14

Bet. 2023/24:KU8 Offentlig förvaltning

4 res. (S, V, C, MP)

15

Bet. 2023/24:KU15 Kommunala och regionala frågor

3 res. (C)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2023/24:KrU2 Riksrevisionens rapport om statlig bidragsgivning till civilsamhället

3 res. (S, SD)

17

Bet. 2023/24:KrU4 Folkbildning

7 res. (C, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16:00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2023/24:SfU11 Arbetskraftsinvandring

11 res. (S, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2023/24:TU7 Trafiksäkerhet

27 res. (S, SD, C, MP)

20

Bet. 2023/24:TU8 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2023/24:AU4 Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

4 res. (S, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2023/24:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

10 res. (S, SD, V, C, MP)

23

Bet. 2023/24:FiU34 Offentlig upphandling

14 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets utlåtande

 

24

Utl. 2023/24:JuU30 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om stärkt polissamarbete i fråga om människosmuggling och att stärka Europols stöd för att förebygga och motverka sådan brottslighet

1 res. (C)

 

Civilutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2023/24:CU10 Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt

3 res. (SD, V)

26

Bet. 2023/24:CU13 Bostadspolitik

5 res. (S, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2023/24:UbU7 Studiestöd

6 res. (S, SD, V, C, MP)

28

Bet. 2023/24:UbU15 Forskning

12 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

29

Bet. 2023/24:MJU9 Livsmedelspolitik

14 res. (S, SD, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.