Onsdag den 6 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:94

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:94

Onsdagen den 6 april 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 16 mars

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2021/22:432 av Jens Holm (V)
Klimatpolitiska rådets granskningsrapport

 

3

2021/22:433 av Staffan Eklöf (SD)
Priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet

 

4

2021/22:436 av Ludvig Aspling (SD)
Mottagandet av kvotflyktingar

 

5

2021/22:437 av Pontus Andersson (SD)
Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

6

RiR 2022:7 Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

KrU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2021/22:206 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

CU

8

2021/22:207 Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

MJU

9

2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster

CU

10

2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

MJU

11

2021/22:212 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

CU

12

2021/22:215 En ny lag om företagsrekonstruktion

CU

13

2021/22:218 Hittegods i kollektivtrafiken

CU

 

Skrivelse

 

14

2021/22:205 Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten

JuU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:135 Idéburen välfärd

 

15

2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

16

2021/22:4491 av Ali Esbati m.fl. (V)

FiU

17

2021/22:4496 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

18

2021/22:4498 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)

FiU

19

2021/22:4501 av Martin Ådahl (C)

FiU

20

2021/22:4502 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

21

2021/22:4503 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

 

med anledning av prop. 2021/22:147 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

 

22

2021/22:4466 av Arman Teimouri m.fl. (L)

NU

 

med anledning av prop. 2021/22:149 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn

 

23

2021/22:4486 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

24

2021/22:4495 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:151 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

 

25

2021/22:4470 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

AU

26

2021/22:4485 av Michael Anefur m.fl. (KD)

AU

27

2021/22:4492 av Magnus Persson m.fl. (SD)

AU

 

med anledning av prop. 2021/22:153 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet

 

28

2021/22:4494 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

29

2021/22:4497 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

30

2021/22:4500 av Rickard Nordin (C)

NU

31

2021/22:4505 av Arman Teimouri (L) och Carl-Oskar Bohlin (M)

NU

 

med anledning av prop. 2021/22:187 Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

 

32

2021/22:4504 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

TU

 

EU-dokument

 

33

COM(2022) 108 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris
 

NU

34

COM(2022) 120 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller avvecklingsdisciplin, gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, tillsynssamarbete, tillhandahållande av anknutna banktjänster och krav på värdepapperscentraler från tredjeland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 maj 2022

FiU

35

COM(2022) 135 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 maj 2022

NU

36

COM(2022) 145 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller ökad förfinansiering med React-EU-medel
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 maj 2022

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

37

Bet. 2021/22:FiU47 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

4 res. (S, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

38

Bet. 2021/22:MJU21 Jordbrukspolitik

27 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

39

Bet. 2021/22:TU9 Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

32 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

40

Bet. 2021/22:TU10 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

41

Bet. 2021/22:UbU15 Grundläggande om utbildning

33 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

42

Bet. 2021/22:UbU18 Vuxenutbildning

22 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

43

Bet. 2021/22:MJU20 Klimatpolitik

52 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

44

Bet. 2021/22:UU7 Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

45

Bet. 2021/22:UbU16 Lärare och elever

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2021/22:KU12 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

 

47

Bet. 2021/22:KU13 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

2 res. (M, SD, V, KD)

48

Bet. 2021/22:KU16 Utlandsspioneri

2 res. (V, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

49

Bet. 2021/22:UbU22 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram

4 res. (SD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

50

Bet. 2021/22:SfU15 Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017–2020

4 res. (M, SD, V, KD, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

51

Bet. 2021/22:AU9 Integration

36 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

52

Bet. 2021/22:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

29 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

53

Bet. 2021/22:SoU22 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.