Onsdag den 3 mars 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:87

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:87

Onsdagen den 3 mars 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

15.00

 

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 10 februari

 

 

Avsägelser

 

2

Michael Anefur (KD) som ledamot i socialutskottet

 

3

Gudrun Brunegård (KD) som ledamot i utbildningsutskottet

 

4

Sofia Damm (KD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i EU-nämnden

 

5

Robert Halef (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

6

Pia Steensland (KD) som suppleant i socialutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

7

Pia Steensland (KD) som ledamot i socialutskottet

 

8

Michael Anefur (KD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

9

Sofia Damm (KD) som ledamot i EU-nämnden och som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

 

10

Gudrun Brunegård (KD) som suppleant i utrikesutskottet och utbildningsutskottet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

11

Från 321 till 322 i socialförsäkringsutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

12

Pernilla Stålhammar (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

13

2020/21:472 av Johan Hultberg (M)
Antigentester för covid-19

 

14

2020/21:473 av Johan Hultberg (M)
Sekvensering av provsvar

 

15

2020/21:511 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Projekt Malmporten

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

16

2020/21:94 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

NU

17

2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

UbU

 

Redogörelse

 

18

2020/21:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

 

19

2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

20

2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M)

AU

21

2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L)

AU

22

2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD)

AU

 

EU-dokument

 

23

COM(2020) 789 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets utlåtande

 

24

Utl. 2020/21:SkU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av vissa befogenheter i mervärdesskattedirektivet

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2020/21:MJU9 Klimatpolitik

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

26

Bet. 2020/21:MJU8 Fiskeripolitik

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

1 res. (M, SD)

28

Bet. 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2020/21:SfU13 Socialavgifter

3 res. (SD, KD)

30

Bet. 2020/21:SfU14 Medborgarskap

8 res. (M, SD, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

31

Bet. 2020/21:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst

4 res. (SD, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

32

Bet. 2020/21:UbU8 Studiestöd

6 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2020/21:NU13 Handelspolitik

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

34

Bet. 2020/21:NU14 Regional utvecklingspolitik

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

35

Bet. 2020/21:JuU18 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

36

Bet. 2020/21:MJU7 Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

37

Bet. 2020/21:SoU28 Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen

 

38

Bet. 2020/21:SoU21 Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

1 res. (V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

39

Bet. 2020/21:UbU9 Möjlighet till betyg från årskurs 4

4 res. (M, SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

40

Bet. 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

4 res. (S, M, SD, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

41

Bet. 2020/21:SoU9 Äldrefrågor

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

42

Bet. 2020/21:SoU13 Frågor om psykisk hälsa

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

43

Bet. 2020/21:UU6 Strategi för den arktiska regionen

11 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

44

Bet. 2020/21:MJU11 Vattenvård

14 res. (M, SD, C, KD, L)

45

Kl. 15.00 Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.