Onsdag den 28 februari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:76

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:76

Onsdagen den 28 februari 2024

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 7 februari

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

2

Från 29 till 30 i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

3

Björn Petersson (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2023/24:524 av Isak From (S)
Rovdjursinventering

 

5

2023/24:535 av Joakim Järrebring (S)
Transparensen i regeringens klimatpolitik

 

6

2023/24:540 av Elin Söderberg (MP)
Förväntningar på minskade utsläpp av växthusgaser

 

7

2023/24:544 av Joakim Järrebring (S)
EU:s nya avloppsdirektiv

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2023/24:FPM38 Nytt direktiv om europeiska företagsråd COM(2024) 14

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2023/24:72 Ett utvidgat utreseförbud för barn

SoU

10

2023/24:74 Höjd spelskatt

SkU

11

2023/24:79 Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

12

Bet. 2023/24:SfU11 Arbetskraftsinvandring

11 res. (S, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2023/24:TU7 Trafiksäkerhet

27 res. (S, SD, C, MP)

14

Bet. 2023/24:TU8 Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2023/24:AU4 Riksrevisionens rapport om Samhalls samhällsuppdrag

4 res. (S, V, C, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2023/24:JuU9 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

1 res. (MP)

17

Bet. 2023/24:JuU10 2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2023/24:NU7 Immaterialrättsfrågor

13 res. (S, SD, V, C, MP)

19

Bet. 2023/24:NU8 Mineralpolitik

21 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

20

Bet. 2023/24:MJU7 Skogspolitik

14 res. (S, SD, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2023/24:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

2 res. (S, MP)

 

Finansutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2023/24:FiU15 Ökad motståndskraft i betalningssystemet

 

23

Bet. 2023/24:FiU26 Kommunala frågor

8 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2023/24:UbU8 Förskolan

12 res. (S, SD, V, C, MP)

25

Bet. 2023/24:UbU12 Gymnasieskolan

10 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2023/24:SfU9 Pensioner

3 res. (C, MP)

27

Bet. 2023/24:SfU10 Socialavgifter

4 res. (SD, V, C, MP)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.