Onsdag den 28 april 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:115

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:115

Onsdagen den 28 april 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 7 april

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:666 av Jens Holm (V)
Biobränsle och klimat- och miljömålen

 

3

2020/21:670 av Amineh Kakabaveh (-)
Krigsbrott mot kvinnor och dess följder

 

4

2020/21:680 av Kjell Jansson (M)
Strandskyddets framtid

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2021:11 Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott

 

6

2020/21:3986 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

7

2020/21:3990 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

8

2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

9

2020/21:3999 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

 

med anledning av skr. 2020/21:95 Barns och ungas läsning

 

10

2020/21:3985 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

11

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU


 

med anledning av skr. 2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020

 

12

2020/21:3998 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

13

2020/21:4001 av Emil Källström och Lars Thomsson (båda C)

FiU

 

med anledning av skr. 2020/21:167 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

 

14

2020/21:4003 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2020/21:FiU23 Riksbankens förvaltning 2020

 

16

Bet. 2020/21:FiU45 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap

20 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

20

Bet. 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

21

Bet. 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

4 res. (M, SD, V, KD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

22

Bet. 2020/21:UU16 Afrika

6 res. (SD, V, KD)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2020/21:MJU15 Skogspolitik

26 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

25

Bet. 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2020/21:KU23 Fri- och rättigheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

27

Bet. 2020/21:KU24 Författningsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

28

Bet. 2020/21:UU15 Mellanöstern

8 res. (M, SD, V, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkande

 

29

Bet. 2020/21:SoU37 Vaccininköp och vaccinleveranser

2 res. (S, C, V, MP)

 

Justitieutskottets betänkande

 

30

Bet. 2020/21:JuU14 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

1 res. (S, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2020/21:TU10 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

 

32

Bet. 2020/21:TU11 Transportstyrelsens olycksdatabas

1 res. (SD)

33

Bet. 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

 

34

Utl. 2020/21:AU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen

1 res. (M, SD, KD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

35

Bet. 2020/21:CU10 Ersättningsrätt och insolvensrätt

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

36

Bet. 2020/21:CU12 Konsumenträtt

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

37

Bet. 2020/21:CU13 Planering och byggande

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

38

Bet. 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.