Onsdag den 27 oktober 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:22

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:22

Onsdagen den 27 oktober 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Sofia Nilsson (C) som ledamot i riksdagens råd för Riksrevisionen

 

2

Linda Modig (C) som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2021/22:11 Torsdagen den 21 oktober

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2021/22:53 av Johan Hultberg (M)
Provtagningen av dioxin i fisk

 

5

2021/22:64 av John Widegren (M)
Svenskt jordbruks konkurrenskraft

 

6

2021/22:77 av Staffan Eklöf (SD)
Budgetmedel mot utdöende av alm och ask

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2021/22:37 En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler

FiU

8

2021/22:40 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

KU

 

Skrivelse

 

9

2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisa-undersökningen 2018

UbU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:FiU13 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:JuU2 Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål

3 res. (M, SD, KD, L)

12

Bet. 2021/22:JuU3 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

 

13

Bet. 2021/22:JuU4 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

1 res. (V)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2021/22:SfU5 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

6 res. (M, SD, V, KD)

15

Bet. 2021/22:SfU6 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet

2 res. (SD, V)

16

Bet. 2021/22:SfU7 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan

 

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtanden

 

17

Bet. 2021/22:NU5 Riksrevisionens rapport om transportbidraget

 

18

Utl. 2021/22:NU8 Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040

4 res. (M, SD, C, KD, L)

19

Utl. 2021/22:NU9 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till reviderat direktiv för förnybara energikällor

2 res. (S, SD, V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.