Onsdag den 27 november 2019

Kammarens föredragningslistor 2019/20:39

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:39

Onsdagen den 27 november 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2019/20:128 av Ulla Andersson (V)
Nedskärningar i sjukvården

 

2

2019/20:139 av Elin Segerlind (V)
Utfasning av burar inom äggindustrin

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:32 Konsumentskyddet på det finansiella området – förutsättningar och statlig tillsyn

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2019/20:43 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

SkU

5

2019/20:47 Skatt på plastbärkassar

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2019/20:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

1 res. (V)

7

Bet. 2019/20:FiU28 Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

 

8

Bet. 2019/20:FiU29 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

1 res. (V)

 

Civilutskottets betänkande

 

9

Bet. 2019/20:CU5 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

3 res. (M, SD, V, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2019/20:SkU8 Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

 

11

Bet. 2019/20:SkU9 Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2019/20:UbU4 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

 

13

Bet. 2019/20:UbU5 Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2019/20:FiU1 Statens budget 2020 Rambeslutet

8 res. (M, SD, V, KD)

16

Bet. 2019/20:FiU11 Höständringsbudget för 2019

1 res. (SD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:SkU10 Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2019/20:SfU10 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

3 res. (M, SD)

19

Bet. 2019/20:SfU11 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

2 res. (M, SD, V, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

20

Bet. 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

4 res. (S, M, C, V, KD, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.