Onsdag den 27 maj 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:126

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:126

Onsdagen den 27 maj 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 6 maj

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2020:13 Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande

AU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

3

2019/20:3620 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

4

2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

5

2019/20:3625 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

 

EU-dokument

 

6

COM(2020) 206 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 juli 2020

NU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

7

Bet. 2019/20:UU8 Europarådet

1 res. (C)

 

Socialutskottets betänkande

 

8

Bet. 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

4 res. (SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

9

Bet. 2019/20:FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

15 res. (M, SD, V, KD)

11

Bet. 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

 

12

Bet. 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

2 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

13

Bet. 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

14

Bet. 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

2 res. (SD, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2019/20:TU16 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

 

16

Bet. 2019/20:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

2 res. (M, SD, KD)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2019/20:AU12 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2 res. (M, SD, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

18

Bet. 2019/20:CU20 Några fastighetsrättsliga frågor

1 res. (KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:UbU19 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2019/20:SfU23 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

21

Bet. 2019/20:UU17 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

6 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2019/20:NU16 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

23

Bet. 2019/20:NU17 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

1 res. (S, V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.