Onsdag den 27 februari 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:56

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:56

Onsdagen den 27 februari 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

1

Från 26 till 27 i finansutskottet

 

2

Från 27 till 28 i justitieutskottet

 

3

Från 27 till 29 i utrikesutskottet

 

4

Från 27 till 28 i kulturutskottet

 

5

Från 27 till 28 i utbildningsutskottet

 

6

Från 78 till 80 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

7

Jörgen Hellman (S) som suppleant i finansutskottet

 

8

Mattias Ottosson (S) som suppleant i justitieutskottet

 

9

Jasenko Omanovic (S) som suppleant i utrikesutskottet

 

10

Cecilia Widegren (M) som suppleant i utrikesutskottet

 

11

Helena Bouveng (M) som suppleant i kulturutskottet

 

12

Åsa Lindestam (S) som suppleant i utbildningsutskottet

 

13

John Widegren (M) som suppleant i EU-nämnden

 

14

Hampus Hagman (KD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

15

2018/19:22 Tisdagen den 26 februari

UbU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

16

2018/19:FPM34 Rådsbeslut om mandat att inleda förhandlingar med USA om bedömning av överstämmelse respektive tullar för industrivaror COM(2019) 15, COM(2019) 16

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

17

2018/19:47 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

KU

18

2018/19:53 Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 6 mars

SfU

 

Skrivelser

 

19

2018/19:51 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen

AU

20

2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

MJU

 

Framställningar

 

21

2018/19:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018

FiU

22

2018/19:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2018 med mera

FiU

 

Redogörelser

 

23

2018/19:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (Karensnämnden) 2018

KU

24

2018/19:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2018

KU

25

2018/19:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen

KU

26

2018/19:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2018

FiU

27

2018/19:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2018

KU

28

2018/19:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2018

KU

29

2018/19:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2018

KU

30

2018/19:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2018

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:40 Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

 

31

2018/19:3026 av Helena Lindahl m.fl. (C)

NU

32

2018/19:3027 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

33

2018/19:3028 av Christer Nylander och Arman Teimouri (båda L)

NU

34

2018/19:3029 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

 

med anledning av prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

 

35

2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2018/19:AU4 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

1 res. (SD)

37

Bet. 2018/19:AU5 Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

1 res. (V)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2018/19:KrU8 Kultur och fritid för barn och unga

5 res. (M, SD, L)

39

Bet. 2018/19:KrU9 Folkbildningsfrågor

8 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

40

Bet. 2018/19:MJU6 Jakt och viltvård

20 res. (M, SD, C, KD)

41

Bet. 2018/19:MJU7 Kemikaliepolitik

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

42

Bet. 2018/19:MJU3 Fiskeripolitik

27 res. (M, SD, C, V, KD)

43

Bet. 2018/19:MJU4 Klimatpolitik

39 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2018/19:KU16 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

 

45

Bet. 2018/19:KU18 Allmänna helgdagar m.m.

6 res. (SD, L)

46

Bet. 2018/19:KU19 Trossamfund och begravningsfrågor

3 res. (M, V, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

47

Bet. 2018/19:JuU8 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

48

Bet. 2018/19:JuU9 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

49

Bet. 2018/19:NU4 Statliga företag

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

50

Bet. 2018/19:FöU10 Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå

1 res. (KD, L)

51

Bet. 2018/19:FöU6 Försvarspolitik

21 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

52

Bet. 2018/19:SoU7 Apoteks- och läkemedelsfrågor

15 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

53

Bet. 2018/19:UbU6 Lärosätenas lokalförsörjning

1 res. (V)

 

Trafikutskottets betänkande

 

54

Bet. 2018/19:TU4 It- och postfrågor

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

55

Bet. 2018/19:MJU5 Cirkulär ekonomi

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Skatteutskottets betänkande

 

56

Bet. 2018/19:SkU6 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.