Onsdag den 25 januari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:51

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:51

Onsdagen den 25 januari 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Parentation

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

1

2022/23:98 av Joakim Sandell (S)
Kommunerna och kompetensutmaningen

 

2

2022/23:108 av Eva Lindh (S)
Förutsättningarna för välfärden

 

3

2022/23:131 av Eva Lindh (S)
Välfärden i kommuner och regioner i norra Sverige

 

4

2022/23:135 av Joakim Sandell (S)
Prishöjningar på fjärrvärme

 

5

2022/23:147 av Eva Lindh (S)
Social dumpning

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2022/23:45 Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

SoU

 

Skrivelser

 

7

2022/23:49 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

SoU

8

2022/23:50 Riksrevisionens rapport om statsbidraget till studieförbunden

KrU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad

 

9

2022/23:2309 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

KrU

10

2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)

KrU

 

med anledning av prop. 2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

 

11

2022/23:2308 av Ilona Szatmári Waldau m.fl. (V)

SkU

12

2022/23:2312 av Marielle Lahti m.fl. (MP)

SkU

 

EU-dokument

 

13

COM(2022) 702 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 mars 2023

CU

14

COM(2022) 721 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 297/95 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2023

SoU

15

COM(2023) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder, om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 mars 2023

FiU

 

Ärende för debatt och avgörande

 

 

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:KU16 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

2 res. (S, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2022/23:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

18

Bet. 2022/23:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 


 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

 

Finansutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

1 res. (V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2022/23:SoU9 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

 

22

Bet. 2022/23:SoU4 En ny biobankslag

 

23

Bet. 2022/23:SoU5 Ökad kontroll i hälso- och sjukvården

4 res. (S, V, MP)

24

Parentation kl. 16.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.