Onsdag den 24 februari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:83

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:83

Onsdagen den 24 februari 2021

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 3 februari

 

 

Avsägelse

 

3

Janine Alm Ericson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2020/21:475 av Jessika Roswall (M)
Slutförvaret i Östhammar

 

5

2020/21:493 av Christian Carlsson (KD)
Kortare straff för brottslingar som förlorar jobbet

 

6

2020/21:499 av Magnus Oscarsson (KD)
Skyddad skog

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2020/21:FPM76 Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: Främja öppenhet, styrka och resiliens COM(2021) 32

FiU

8

2020/21:FPM77 Med förenade krafter mot covid-19 COM(2021) 35

SoU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

9

RiR 2021:1 Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning genom utformning och uppföljning

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

10

2020/21:89 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

SoU

11

2020/21:93 Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter

FiU

 

Framställningar

 

12

2020/21:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020

FiU

13

2020/21:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2020 med mera

FiU

 

Redogörelser

 

14

2020/21:Europol1 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2020

JuU

15

2020/21:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2020

KU

16

2020/21:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner 2020

KU

17

2020/21:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2020

KU

18

2020/21:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2020

KU

19

2020/21:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2020

KU

20

2020/21:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020

KU

21

2020/21:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2020

KU

 

EU-dokument

 

22

COM(2021) 54 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 april 2021

MJU

23

COM(2021) 71 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller övergångsbestämmelser för erkännande av bevis från tredjeland
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 april 2021

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

24

Bet. 2020/21:FiU43 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1 res. (KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

1 res. (M, SD)

26

Bet. 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2020/21:SfU13 Socialavgifter

3 res. (SD, KD)

28

Bet. 2020/21:SfU14 Medborgarskap

8 res. (M, SD, KD)

 

Kulturutskottets betänkande

 

29

Bet. 2020/21:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst

4 res. (SD, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

30

Bet. 2020/21:UbU8 Studiestöd

6 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2020/21:NU13 Handelspolitik

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

32

Bet. 2020/21:NU14 Regional utvecklingspolitik

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.