Onsdag den 20 mars 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:87

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:87

Onsdagen den 20 mars 2024

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Parentation

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

1

Utrikespolitisk debatt med anledning av Sveriges medlemskap i Nato

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 februari 

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 mars

 

3

Tisdagen den 2 april kl. 13.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2023/24:626 av Ola Möller (S)
Upphandling av boendeplatser

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2024:4 Sveriges internationella bistånd – uppföljning, utvärdering och rapportering

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2023/24:85 En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

KU

7

2023/24:86 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

SkU

8

2023/24:88 En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

NU

9

2023/24:91 Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

SkU

10

2023/24:92 Tydligare regler för val till Sametinget

KU

11

2023/24:93 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

KU

12

2023/24:95 Partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och medlemmarna i organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet

UU

13

2023/24:102 Stärkt skydd för vissa polisanställda

JuU

14

2023/24:105 Energipolitikens långsiktiga inriktning

NU

15

2023/24:107 Ändringar i medborgarskapslagen

SfU

16

2023/24:108 Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

JuU

 

Skrivelser

 

17

2023/24:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2023

KU

18

2023/24:90 Nordiskt samarbete 2023

UU

19

2023/24:94 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2022 och helåret 2023

UU

20

2023/24:97 Nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning

MJU

21

2023/24:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2023

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2023/24:74 Höjd spelskatt

 

22

2023/24:2828 av Helena Lindahl m.fl. (C)

SkU

 

med anledning av prop. 2023/24:79 Att lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

 

23

2023/24:2824 av Camilla Hansén m.fl. (MP)

UbU

24

2023/24:2826 av Åsa Westlund m.fl. (S)

UbU

25

2023/24:2827 av Anders Ådahl m.fl. (C)

UbU

 

EU-dokument

 

26

COM(2024) 139 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2021/2115 och (EU) 2021/2116 vad gäller normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, system för klimatet, miljön och djurskydd, ändringar av strategiska GJP-planer, översyn av strategiska GJP-planer och undantag från kontroller och sanktioner
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 maj 2024

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

27

Bet. 2023/24:UU15 Mellanöstern och Nordafrika

13 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2023/24:SoU11 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

18 res. (S, SD, V, C, MP)

29

Bet. 2023/24:SoU15 Folkhälsa

22 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

30

Bet. 2023/24:MJU10 Fiskeripolitik

16 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för avgörande efter parentationen

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkande

 

31

Bet. 2023/24:SoU26 Det schabloniserade föräldraavdraget

1 res. (S, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

32

Bet. 2023/24:MJU8 Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten för bensin och diesel

4 res. (S, C, MP)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2023/24:KrU3 Public service och film

3 res. (S, V, MP)

34

Bet. 2023/24:KrU5 Kulturarv

23 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

35

Bet. 2023/24:FiU33 Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Näringsutskottets utlåtande

 

36

Utl. 2023/24:NU16 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om att underlätta gränsöverskridande lösningar

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

37

Bet. 2023/24:TU10 En telesamverkansgrupp för fredstida kriser och höjd beredskap

 

38

Bet. 2023/24:TU11 Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

 

39

Bet. 2023/24:TU9 Yrkestrafik och taxi

13 res. (S, SD, C, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

 

40

Bet. 2023/24:KU9 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

5 res. (S, SD, V, C)

41

Utl. 2023/24:KU19 Rapport om subsidiaritet och proportionalitet och om förbindelserna med de nationella parlamenten

 

 

Finansutskottets betänkande

 

42

Bet. 2023/24:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

43

Bet. 2023/24:AU6 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

24 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2023/24:CU12 Fastighetsrätt

 

45

Bet. 2023/24:CU17 Hyresrätt m.m.

5 res. (SD, V, MP)

46

Parentation kl. 16.00

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.