Onsdag den 19 april 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:96

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:96

Onsdagen den 19 april 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 mars

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 20 april kl. 14.00

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2016/17:FPM82 Meddelande om en EU-strategi för Syrien JOIN(2017) 11

UU

4

2016/17:FPM83 Förordning om europeisk företagsstatistik KOM(2017) 114

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

FiU

6

2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
Förslagspunkt 1
Förslagspunkt 2-14


FiU
KU

7

2016/17:169 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

SkU

8

2016/17:171 En ny kommunallag

KU

9

2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

SfU

10

2016/17:174 Utökad samverkan mellan domstolar

JuU

11

2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

KU

 

Skrivelser

 

12

2016/17:98 Redovisning av skatteutgifter 2017

SkU

13

2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016

FiU

14

2016/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

SfU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:131 Grovt fordringbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

 

15

2016/17:3697 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

16

2016/17:3700 av Adam Marttinen (SD)

JuU

 

med anledning av prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio

 

17

2016/17:3687 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, KD)

KU

 

med anledning av prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

 

18

2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

UbU

19

2016/17:3669 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

20

2016/17:3685 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret

 

21

2016/17:3706 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

 

med anledning av prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

 

22

2016/17:3666 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

CU

23

2016/17:3674 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M, KD, C, L)

CU

24

2016/17:3696 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)

CU

 

med anledning av prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

 

25

2016/17:3667 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

SfU

26

2016/17:3677 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

27

2016/17:3695 av Aron Modig m.fl. (KD)

SfU

28

2016/17:3698 av Linus Bylund och Heidi Karlsson (båda SD)

SfU

 

med anledning av prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola

 

29

2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

UbU

30

2016/17:3705 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2016/17:158 Studiestartstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

 

31

2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

UbU

32

2016/17:3676 av Christer Nylander m.fl. (L)

UbU

33

2016/17:3680 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

34

2016/17:3688 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)

UbU

35

2016/17:3689 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

UbU

36

2016/17:3690 av Annika Eclund m.fl. (KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

 

37

2016/17:3665 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

CU

38

2016/17:3672 av Tuve Skånberg m.fl. (KD, M, C)

CU

39

2016/17:3673 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

CU

40

2016/17:3693 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

 

med anledning av prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor

 

41

2016/17:3703 av Christer Nylander m.fl. (L)

UbU

42

2016/17:3704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M, C, KD)

UbU

 

med anledning av skr. 2016/17:90 Nordiskt samarbete 2016

 

43

2016/17:3678 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

UU

 

med anledning av skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

 

44

2016/17:3681 av Linda Snecker m.fl. (V)

JuU

45

2016/17:3682 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

46

2016/17:3692 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

47

2016/17:3699 av Beatrice Ask m.fl. (M)

JuU

48

2016/17:3701 av Adam Marttinen (SD)

JuU

 

med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

 

49

2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD)

FiU

 

EU-dokument

 

50

Ordförandeskapets kompromissförslag om formerna för den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

51

Bet. 2016/17:JuU18 Polisfrågor

59 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

52

Bet. 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

53

Bet. 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)


 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

54

Bet. 2016/17:SkU24 Punktskatter

20 res. (M, SD, MP, C, V, L, KD)

55

Bet. 2016/17:SkU26 Skatteförfarande och folkbokföring

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

56

Bet. 2016/17:FiU30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkande

 

57

Bet. 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

58

Bet. 2016/17:NU18 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

 

59

Bet. 2016/17:NU19 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

60

Bet. 2016/17:TU15 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

 

61

Bet. 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

62

Bet. 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

19 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

63

Bet. 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

3 res. (C, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

64

Bet. 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

65

Bet. 2016/17:MJU19 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.