Onsdag den 16 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:21

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:21

Onsdagen den 16 november 2022

Kl.

09.00

 

EU-politisk partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

EU-politisk partiledardebatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 26 och torsdagen den 27 oktober

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

3

Från 25 till 26 i konstitutionsutskottet

 

4

Från 70 till 71 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

5

Bassem Nasr (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

6

Yusuf Aydin (KD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om återkallelse av proposition

 

 

Skrivelse

 

7

2022/23:14 Återkallelse av regeringens proposition 2021/22:272 Statens stöd till trossamfund samt demokrativillkor vid stöd till civilsamhället
Motionstiden utgår den 23 november

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

8

2022/23:6 av Märta Stenevi (MP)
Anonyma donationer till partierna

 

9

2022/23:26 av Alexander Christiansson (SD)
Romansbedrägerier

 

10

2022/23:30 av Joakim Järrebring (S)
Sveriges klimat- och miljömål

 

11

Anmälan om promemoria om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet efter valet 2022

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

12

RiR 2022:23 Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

13

2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

MJU

14

2022/23:17 Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

FiU

15

2022/23:18 Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor

FiU

 

Skrivelser

 

16

2022/23:12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

SoU

17

2022/23:16 Riksrevisionens rapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform

UU

18

2022/23:19 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2022/23:FiU13 Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:JuU2 Snabbare lagföring av brott

1 res. (V, C, MP)

21

Bet. 2022/23:JuU3 Arrestantvakter och transportuppdrag

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2022/23:TU2 Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

 

23

Bet. 2022/23:TU3 Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2022/23:AU3 Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

25

Bet. 2022/23:AU4 Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2022/23:KU3 2019 års riksdagsöversyn (vilande grundlagsförslag m.m.)

 

27

Bet. 2022/23:KU4 Föreningsfrihet och terroristorganisationer (vilande grundlagsförslag)

1 res. (V)

28

Bet. 2022/23:KU6 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (vilande grundlagsförslag m.m.)

 

29

Bet. 2022/23:KU7 Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.
 

I detta ärende har framställts yrkande enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen av Jessica Wetterling m.fl. (V, MP) om att de i betänkandet framlagda förslagen till lag om ändring i rättegångsbalken, lag om ändring i brottsbalken, lag om ändring i (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lag om ändring i (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet ska vila i minst tolv månader

 

 

 

 

3 res. (V, MP)

30

Bet. 2022/23:KU12 En fortsatt anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder m.m.

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.