Onsdag den 15 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:131

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:131

Onsdagen den 15 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i FiU21, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 maj

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Karin Engdahl (S) som suppleant i trafikutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2021/22:530 av Anders W Jonsson (C)
Konkurrensneutralitet inom primärvården

 

4

2021/22:531 av Anders W Jonsson (C)
Små och professionsdrivna enheter i primärvården

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2021/22:256 Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fall
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 oktober

SkU

6

2021/22:262 Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 3 oktober

KU

 

Framställning

 

7

2021/22:RR6 Framställning om ändring i bestämmelser om avgifter för årlig revision
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 3 oktober

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2021/22:UbU25 Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

17 res. (M, SD, C, V, KD)

9

Bet. 2021/22:UbU26 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

4 res. (M, SD, C, V, KD)

10

Bet. 2021/22:UbU19 Högskolan

16 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken perioden 2019–2021 samt den senaste externa utvärderingen av penningpolitiken

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:SkU31 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:MJU26 Ordning och reda på avfallet

9 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2021/22:SoU34 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2021/22:SoU37 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

22 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande efter debattens slut i FiU21, dock tidigast kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

17

Bet. 2021/22:KU39 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

2 res. (SD, V)

18

Bet. 2021/22:KU38 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

 

19

Bet. 2021/22:KU40 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m.

4 res. (C, L, MP)

20

Bet. 2021/22:KU42 Indelning i utgiftsområden

1 res. (M, SD, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2021/22:UbU29 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2021/22:UU9 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

8 res. (M, SD, V, KD, MP)

23

Bet. 2021/22:UU18 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V, MP)

24

Bet. 2021/22:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

37 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Gemensam debatt bet. 2021/22:FiU20 och 2021/22:FiU21

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

7 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

26

Bet. 2021/22:FiU21 Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (S, C, V, MP)

27

Bet. 2021/22:FiU30 Årsredovisning för staten 2021

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2021/22:UbU33 Ett mer likvärdigt skolval

5 res. (S, SD, V, KD, MP)

29

Bet. 2021/22:UbU34 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2021

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:JuU45 Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten

2 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

31

Bet. 2021/22:JuU47 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.