Onsdag den 14 februari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:71

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:71

Onsdagen den 14 februari 2024

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

   

   

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 januari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2023/24:439 av Johan Andersson (S)
Översyn av plan- och bygglagen

 

4

2023/24:446 av Patrik Lundqvist (S)
Länsstyrelsernas hemställan angående ansvar för myggbekämpning

 

5

2023/24:449 av Jessica Rodén (S)
Kvinnors sjukfrånvaro på grund av stress

 

6

2023/24:459 av Gunilla Svantorp (S)
Inventering av utländskt ägande inom infrastrukturområdet

 

7

2023/24:466 av Gunilla Svantorp (S)
Krishantering inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 

8

2023/24:468 av Heléne Björklund (S)
Svensk flagg i upphandlingen av Gotlandstrafiken

 

9

2023/24:472 av Mattias Ottosson (S)
Malmporten

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2023/24:FPM37 Ändringsdirektiv om konsulärt skydd för icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer COM(2023) 930

UU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

11

2023/24:65 Samverkan om kontracykliska buffertvärden

FiU

 

Redogörelser

 

12

2023/24:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2023

KU

13

2023/24:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2023

KU

14

2023/24:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2023

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2023/24:59 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll

 

15

2023/24:2815 av Kajsa Fredholm m.fl. (V)

MJU

16

2023/24:2816 av Rickard Nordin (C)

MJU

17

2023/24:2817 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)

MJU

18

2023/24:2819 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

MJU

 

EU-dokument

 

19

COM(2023) 779 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam dataplattform för kemikalier, om fastställande av regler som säkerställer att informationen i dataplattformen är sökbar, tillgänglig, kompatibel och återanvändbar och om upprättande av en övervaknings- och prognosram för kemikalier
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 april 2024

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2023/24:JuU11 Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

1 res. (V, C, MP)

21

Bet. 2023/24:JuU9 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2022

1 res. (MP)

22

Bet. 2023/24:JuU10 2023 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2023/24:NU7 Immaterialrättsfrågor

13 res. (S, SD, V, C, MP)

24

Bet. 2023/24:NU8 Mineralpolitik

21 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

25

Bet. 2023/24:MJU7 Skogspolitik

14 res. (S, SD, C, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 15 februari

 

 

Socialutskottets betänkande

 

26

Bet. 2023/24:SoU6 Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

26 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2023/24:JuU14 Vapenfrågor

2 res. (S, SD, V, C, MP)

28

Bet. 2023/24:JuU15 Terrorism

2 res. (S, SD)

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.