Onsdag den 14 december 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:46

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:46

Onsdagen den 14 december 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 23 november

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan?

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2016/17:61 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 januari

SfU

 

Skrivelser

 

4

2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

SfU

5

2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 13 januari

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

 

6

2016/17:3551 av Annika Qarlsson (C)

AU

7

2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

AU

8

2016/17:3554 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

AU

9

2016/17:3555 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

AU

10

2016/17:3556 av Maria Arnholm m.fl. (L)

AU

 

EU-dokument

 

11

KOM(2016) 755 Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 februari 2017

SkU

12

KOM(2016) 757 Förslag till Rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 februari 2017

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2016/17:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2016/17:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

15

Bet. 2016/17:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

16

Bet. 2016/17:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

 

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2016/17:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2016/17:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

19

Bet. 2016/17:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets utlåtande

 

20

Utl. 2016/17:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2016/17:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

23

Bet. 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

3 res. (SD, V)

 

Skatteutskottets utlåtanden

 

24

Utl. 2016/17:SkU16 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

 

25

Utl. 2016/17:SkU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

 

26

Utl. 2016/17:SkU18 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen

 

27

Utl. 2016/17:SkU19 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2016/17:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

29

Bet. 2016/17:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2016/17:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1 res. (SD)

31

Bet. 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

 

32

Bet. 2016/17:FiU14 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

33

Bet. 2016/17:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

7 res. (SD, C, V, KD)

34

Bet. 2016/17:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

15 res. (M, SD, C, V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.