Onsdag den 13 september 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:3

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:3

Onsdagen den 13 september 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

12.00

 

Partiledardebatt

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

   

   

 

Avsägelse

 

1

Cecilia Rönn (L) som suppleant i finansutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Cecilia Rönn (L) som ledamot i finansutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2022/23:FPM134 Revidering av förordningen om kvicksilver COM(2023) 395

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2022/23:138 En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning

TU

5

2022/23:142 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken

CU

6

2022/23:143 Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

CU

7

2022/23:144 Nya verksamheter i utsläppshandelssystemet

MJU

8

2022/23:145 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

UbU

 

Skrivelse

 

9

2022/23:141 Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

SoU

 

EU-dokument

 

10

COM(2023) 360 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för åtkomst till finansdata och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010, (EU) nr 1095/2010 och (EU) 2022/2554
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
2 november 2023

FiU

11

COM(2023) 366 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster och e-penningtjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiv 98/26/EG och om upphävande av direktiven (EU) 2015/2366 och 2009/110/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
2 november 2023

FiU

12

COM(2023) 367 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
2 november 2023

FiU

13

COM(2023) 462 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om leksakers säkerhet och om upphävande av direktiv 2009/48/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
1 november 2023

CU

14

COM(2023) 502 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring och rättelse av direktiv 2005/36/EG vad gäller erkännande av yrkeskvalifikationer för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård som utbildats i Rumänien
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
31 oktober 2023

UbU

15

COM(2023) 515 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) 2018/1724 vad gäller användning av informationssystemet för den inre marknaden och den gemensamma digitala ingången för vissa krav som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) .../... om europeiska gränsöverskridande sammanslutningar (COM[2023] 516)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
1 november 2023

NU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2022/23:JuU34 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – upphävande

 

17

Bet. 2022/23:JuU31 Hemliga tvångsmedel – effektiva verktyg för att förhindra och utreda allvarliga brott

4 res. (V, C, MP)

18

Bet. 2022/23:JuU32 Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

3 res. (C)

19

Partiledardebatt kl.12.00

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.