Onsdag den 13 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:49

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:49

Onsdagen den 13 december 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 22 november

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14-15 december

 

2

Onsdagen den 20 december kl. 09.00

 

 

Meddelande om partiledardebatt

 

3

Onsdagen den 17 januari 2018 kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2017/18:263 av Saila Quicklund (M)
Fler poliser i Strömsunds kommun

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM28 Ändring av direktivet om rena och energieffektiva fordon KOM(2017) 653

TU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

6

RiR 2017:32 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

7

2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

FöU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om politikens inriktning

 

8

2017/18:3941 av Nina Lundström m.fl. (L)

TU

 

EU-dokument

 

9

KOM(2017) 772 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 februari 2018

FöU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2017/18:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

 

Finansutskottets utlåtande

 

12

Utl. 2017/18:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna)

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

13

Bet. 2017/18:JuU19 Polisens kameraövervakning

1 res. (S, MP, V)


 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2017/18:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

15

Bet. 2017/18:UU3 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Gemensam debatt bet. 2017/18:AU2 och 2017/18:AU4

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

17

Bet. 2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2017/18:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

19

Bet. 2017/18:FiU19 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

1 res. (SD)

 

Socialutskottets betänkande

 

20

Bet. 2017/18:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1 res. (S, MP, V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2017/18:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Civilutskottets betänkande

 

22

Bet. 2017/18:CU7 Associationsrätt

3 res. (S, MP, V, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.