Onsdag den 12 juni 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:103

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:103

Onsdagen den 12 juni 2019

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Anmälan om återkallelse av proposition

 

 

Skrivelse

 

2

2018/19:149 Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Motionstiden för denna skrivelse utgår den 19 juni

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:19 Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2018/19:126 Ändring i det nordiska skatteavtalet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

SkU

5

2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

KrU

6

2018/19:138 Straffet för mord
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

JuU

7

2018/19:139 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2018/19:CU17 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

7 res. (M, SD, V, KD)

9

Bet. 2018/19:CU18 Fler tillval för hyresgäster

2 res. (M, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

10

Bet. 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2018/19:UbU16 Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

1 res. (M, KD)

12

Bet. 2018/19:UbU17 Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

1 res. (M, KD)

13

Bet. 2018/19:UbU18 Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

 

14

Bet. 2018/19:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

 

15

Bet. 2018/19:UbU21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2 res. (M, SD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2018/19:MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

17

Bet. 2018/19:MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2018/19:NU13 Handelspolitik

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

19

Bet. 2018/19:NU14 Energipolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

20

Bet. 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

 

22

Bet. 2018/19:KU33 Indelning i utgiftsområden

 

23

Utl. 2018/19:KU37 Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2018/19:TU14 Sjöfartsfrågor

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

25

Bet. 2018/19:TU16 Väg- och fordonsfrågor

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2018/19:SfU25 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

 

 

Socialutskottets betänkande

 

27

Bet. 2018/19:SoU20 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

28

Bet. 2018/19:SkU23 Redovisning av skatteutgifter 2019

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

30

Bet. 2018/19:UU12 Säkerhetspolitik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.