Onsdag den 10 maj 2017

Kammarens föredragningslistor 2016/17:108

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:108

Onsdagen den 10 maj 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar

 

1

Fredagen den 12 maj kl. 09.00

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2016/17:183 Ändringar i fiskelagen

MJU

3

2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

4

Bet. 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2016/17:CU16 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

 

6

Bet. 2016/17:CU19 Nya regler för europeiska småmål

 

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2016/17:UU13 Europarådet

3 res. (SD, V)

8

Bet. 2016/17:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

2 res. (M, V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

9

Bet. 2016/17:MJU20 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2016/17:UbU17 Skolväsendet – grundläggande om utbildningen

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:UbU18 Skolväsendet – lärare och elever

25 res. (M, SD, C, V, L, KD)

12

Bet. 2016/17:UbU19 Skolväsendet – övergripande skolfrågor

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2016/17:UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

 

14

Bet. 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

 

 

Socialutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:SoU7 Folkhälsofrågor

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2016/17:NU16 Regional tillväxtpolitik

18 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2016/17:NU17 Mineralpolitik

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2016/17:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor

35 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

19

Bet. 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2016/17:SkU21 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

2 res. (M, C, L, KD)

21

Bet. 2016/17:SkU27 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem

1 res. (S, MP, V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2016/17:FöU12 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

 

 

Kulturutskottets utlåtande

 

23

Utl. 2016/17:KrU11 Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.