Till innehåll på sidan

Onsdag den 1 april 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:98

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:98

Onsdagen den 1 april 2020

Kl.

09.00

 

Val

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Val av chefsjustitieombudsman

 

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

1

Omval av Elisabeth Rynning

 

 

Val av ställföreträdande justitieombudsmän

 

 

 

Konstitutionsutskottet har föreslagit

 

2

Omval av Lilian Wiklund

 

3

Omval av Cecilia Nordenfelt

 

 

Justering av protokoll

 

4

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 11 mars

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2020:9 Flerbarnstillägget i barnbidraget - ett generellt bidrag som kan effektiviseras

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

SkU

7

2019/20:123 Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

JuU

8

2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

JuU

 

Skrivelser

 

9

2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området

CU

10

2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

11

Bet. 2019/20:FiU51 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

 

Civilutskottets betänkande

 

12

Bet. 2019/20:CU18 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2019/20:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

14

Bet. 2019/20:SoU10 Frågor om psykisk hälsa

7 res. (M, SD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2019/20:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

9 res. (M, SD, V, KD, L)

16

Bet. 2019/20:FiU54 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2019/20:JuU20 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018

 

18

Bet. 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

5 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2019/20:FöU6 Försvarspolitik

14 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2019/20:SfU16 Medborgarskap

8 res. (M, SD, KD)

21

Bet. 2019/20:SfU25 Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

1 res. (S, C, L, MP)

 

Kulturutskottets betänkande

 

22

Bet. 2019/20:KrU9 Kulturarvsfrågor

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2019/20:AU9 Integration

16 res. (M, SD, V, KD, L)

24

Bet. 2019/20:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.