Fredag den 9 februari 2024

Kammarens föredragningslistor 2023/24:69

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:69

Fredagen den 9 februari 2024

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 19 januari

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2023/24:16 Torsdagen den 1 februari

JuU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2023/24:369 av Sofia Skönnbrink (S)
Vikten av en ny djurskyddslagstiftning i EU

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Redogörelse

 

4

2023/24:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2023

KU

 

EU-dokument

 

5

COM(2023) 781 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller omfördelning av vetenskapliga och tekniska uppgifter till Europeiska kemikaliemyndigheten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 april 2024

MJU

6

COM(2023) 783 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 178/2002, (EG) nr 401/2009, (EU) 2017/745 och (EU) 2019/1021 vad gäller omfördelning av vetenskapliga och tekniska uppgifter och förbättring av samarbetet mellan unionens byråer på kemikalieområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 april 2024

MJU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2023/24:AU5 Arbetsrätt

16 res. (S, V, C, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

8

2023/24:364 av Eva Lindh (S)
Marknadiseringens konsekvenser inom förskolan

 

 

Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

9

2023/24:406 av Elsa Widding (-)
Revidering av IHR

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

10

2023/24:397 av Mikael Larsson (C)
Verksamhetsbidrag för Bygdegårdarnas Riksförbund

 

 

Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

11

2023/24:395 av Teresa Carvalho (S)
Skyddsombudens koppling till de fackliga organisationerna

 

12

2023/24:392 av Teresa Carvalho (S)
Åtgärder för att minska dödsfall i arbetslivet

 

13

2023/24:404 av Zara Leghissa (S)
Arbetsmiljöinspektörer i Norrbotten

 

 

Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

14

2023/24:385 av Peder Björk (S)
Dubbelspår på Ostkustbanan

 

15

2023/24:411 av Eva Lindh (S)
Ostlänken

 

16

2023/24:413 av Isak From (S)
Arlanda flygplats konkurrenskraft

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.