Fredag den 8 december 2023

Kammarens föredragningslistor 2023/24:45

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2023/24:45

Fredagen den 8 december 2023

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

   

   

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den
17 november 

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14-15 december

 

2

Tisdagen den 19 december kl. 13.00 

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2023:22 Nödnumret 112 – statens och SOS Alarms hantering av larm

FöU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

4

COM(2023) 716 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU:s talangreserv
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den
22 februari 2024

SfU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

5

2023/24:183 av Serkan Köse (S)
Superdepartement och nationell strategi för norra Sverige

 

6

2023/24:223 av Teresa Carvalho (S)
Minskade anslag för brottsförebyggande åtgärder i utsatta områden

 

7

2023/24:245 av Sofia Amloh (S)
Utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad

 

 

Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

8

2023/24:256 av Ingela Nylund Watz (S)
Underlag för samhällsanalys och finansiell stabilitet

 

9

2023/24:257 av Ingela Nylund Watz (S)
Ökande skulder hos Kronofogdemyndigheten

 

 

Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

10

2023/24:228 av Jan Riise (MP)
Utländska studerande och forskare som vill komma till Sverige

 

  

  

 

 

 _________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.