Till innehåll på sidan

Fredag den 3 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:124

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:124

Fredagen den 3 juni 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Förnyad bordläggning

 

1

Yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 13 maj

 

 

Anmälan om ersättare

 

3

Lennart Sacrédeus (KD) som ersättare fr.o.m. den 2 juni t.o.m. den 23 juni under Lars Adaktussons (KD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Lennart Sacrédeus (KD) som suppleant i socialförsäkringsutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 23 juni under Lars Adaktussons (KD) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2021/22:497 av Lorena Delgado Varas (V)
Arica

 

6

2021/22:532 av Ludvig Aspling (SD)
Insatser för återvandring

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2021/22:FPM95 Förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet

KU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

8

RiR 2022:14 Lämpligt biträde med rätt ersättning - hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2021/22:251 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FiU

10

2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 8 juni

FiU

11

2021/22:253 Extra ändringsbudget för 2022 - Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 juni

FiU

12

2021/22:255 Extra ändringsbudget för 2022 - Stöd till Ukraina
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 7 juni

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:KU24 Sekretess hos två kommissioner

 

14

Bet. 2021/22:KU29 Fri- och rättigheter m.m.

36 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2021/22:KU41 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

 

16

Bet. 2021/22:KU43 Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2021/22:UbU32 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

18

Bet. 2021/22:UbU24 Förskola för fler barn

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2021/22:UbU28 Skolans arbete med trygghet och studiero

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Statsrådet Max Elger (S)

 

20

2021/22:501 av Jon Thorbjörnson (V)
Tillgången på konsumentvägledning

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

21

2021/22:412 av Alexandra Anstrell (M)
Civilt försvar

 

22

2021/22:416 av Alexandra Anstrell (M)
Införande av civilplikt

 

23

2021/22:441 av Tobias Andersson (SD)
Bristen på anstaltsplatser

 

24

2021/22:442 av Tobias Andersson (SD)
Det dödliga skjutvapenvåldet

 

25

2021/22:443 av Tobias Andersson (SD)
Kriminalisering av rymning

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

26

2021/22:456 av Tobias Andersson (SD)
Kulturen bakom kravallerna i svenska städer

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.