Fredag den 21 december 2018

Kammarens föredragningslistor 2018/19:35

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:35

Fredagen den 21 december 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

1

Abir Al-Sahlani (C) som suppleant i konstitutionsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 14 januari t.o.m. den 19 juni 2019 under Johan Hedins (C) ledighet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2018/19:FPM19 En långsiktig klimatstrategi för EU

COM(2018) 773

NU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

3

RiR 2018:35 Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse

UbU

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

4

2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

SfU


 

Ärende för avgörande efter debattens slut

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

5

Bet. 2018/19:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2018/19:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

 

7

Bet. 2018/19:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

8

Bet. 2018/19:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

9

Bet. 2018/19:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

 

10

Avslutning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.