Fredag den 16 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:40

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:40

Fredagen den 16 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

1

Leila Ali Elmi (MP) fr.o.m. den 15 december
Därmed upphörde Nicklas Attefjords (MP) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Katarina Luhr (MP) som suppleant i finansutskottet

 

3

Annika Hirvonen (MP) som suppleant i justitieutskottet

 

4

Ulf Holm (MP) som suppleant i utrikesutskottet, försvarsutskottet och trafikutskottet fr.o.m. den 12 januari 2023 t.o.m. den 31 mars 2023 under Emma Bergingers (MP) ledighet

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

 

5

Tisdagen den 20 december kl. 13.00 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2022/23:21 Torsdagen den 15 december

FiU

 

Anmälan om faktapromemorior

 

7

2022/23:FPM29 Rådets genomförandebeslut om viseringsrestriktioner för Senegal COM(2022) 631

SfU

8

2022/23:FPM30 Gemensamt meddelande om en cyberförsvarspolicy för EU JOIN(2022) 49

FöU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

9

RiR 2022:28 Skynda långsamt – de statliga servicekontoren i ny regi

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

10

2022/23:29 Riksrevisionens rapport om regeringens underlag till riksdagen under pandemin
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

FiU

 

EU-dokument

 

11

COM(2022) 688 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke och om strykning av artikel 20 i direktiv 2006/54/EG och artikel 11 i direktiv 2010/41/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 mars 2023

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkande

 

12

Bet. 2022/23:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

14

Bet. 2022/23:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

 

 

 

 

 

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 20 december

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2022/23:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1 res. (C)

 

Skatteutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.