Fredag den 16 december 2016

Kammarens föredragningslistor 2016/17:48

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2016/17:48

Fredagen den 16 december 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

Ca 09.00

 

Votering

 

 

 

Avslutning

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Fråga om hänvisning av motion till utskott

Förslag

 

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L)

 

1

Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (enligt 9 kap.
15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt)

Talmannen föreslår att motionen läggs till handlingarna utan hänvisning

 

Anmälan om ersättare

 

2

Rolf Åbjörnsson (KD) som ersättare fr.o.m. den 12 januari t.o.m. den 12 februari 2017 under Jakob Forssmeds (KD) ledighet

 

3

Linus Sköld (S) som ersättare fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 1 augusti 2017 under Hannah Bergstedts (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Rolf Åbjörnsson (KD) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet och utrikesutskottet fr.o.m. den 12 januari t.o.m. den 12 februari 2017 under Jakob Forssmeds (KD) ledighet

 

5

Linus Sköld (S) som suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 1 augusti 2017 under Hannah Bergstedts (S) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

6

2016/17:184 av Hans Rothenberg (M)
Arbetskraftsinvandring

 

7

2016/17:196 av Jörgen Warborn (M)
Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2016/17:FPM32 Ändring av grundläggande antidumpningsförordning och antisubventionsförordning KOM(2016) 721

NU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

9

RiR 2016:32 Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring?

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

10

2016/17:68 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 13 januari

JuU

 

Skrivelser

 

11

2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

UU

12

2016/17:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 13 januari

JuU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2016/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel

 

13

2016/17:3560 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

14

2016/17:3565 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

 

Ärenden för avgörande

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2016/17:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

 

16

Bet. 2016/17:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets utlåtande

 

17

Utl. 2016/17:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

 

18

Avslutning

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

19

2016/17:102 av Désirée Pethrus (KD)
Praktikplatser för asylsökande

 

20

2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M)
Bostadsbrist på grund av stort mottagande
2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M)
Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna

 

21

2016/17:152 av Erik Andersson (M)
Regeringens arbetslöshetsmål

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

22

2016/17:82 av Rickard Nordin (C)
Drönares klassning som övervakningskameror

 

23

2016/17:135 av Staffan Danielsson (C)
Vikten av korrekta åldersbedömningar

 

24

2016/17:155 av Johan Forssell (M)
Asylsökande som saknar skyddsskäl

 

25

2016/17:156 av Johan Forssell (M)
Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd

 

 

Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

26

2016/17:141 av Christina Örnebjär (L)
Beredningen av barnrättighetsutredningen

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

27

2016/17:169 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Kilometerskatten

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

28

2016/17:110 av Roger Haddad (L)
Polisutbildningen vid Södertörns högskola

 

29

2016/17:136 av Krister Hammarbergh (M)
Deltidspoliser

 

30

2016/17:180 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bistånd från polis vid utmätning

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

31

2016/17:124 av Nina Lundström (L)
Åtgärder för cykling

 

32

2016/17:125 av Nina Lundström (L)
Införandet av signalsystemet ERTMS

 

33

2016/17:130 av Emma Wallrup (V)
Underhållsbristen på järnvägen

 

34

2016/17:154 av Jörgen Warborn (M)
Varbergstunneln
2016/17:177 av Ola Johansson (C)
Dubbelspåret genom Varberg

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

35

2016/17:108 av Anders Åkesson (C)
Fördröjning av bredband på landsbygden

 

36

2016/17:167 av Robert Hannah (L)
Social housing i Göteborg

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.