Vaccinationsintyg

Interpellation 2020/21:327 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-01-19
Överlämnad
2021-01-20
Anmäld
2021-01-21
Svarsdatum
2021-02-02
Besvarad
2021-02-02
Sista svarsdatum
2021-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

När smittläget ger möjlighet kommer länder över hela världen att vilja öppna upp för mer resor från utlandet. När det blir aktuellt förväntas även många länder kräva att resenärer bevisar att det inte finns någon risk för smittspridning. Det handlar också om att många eventarrangörer kommer att vilja att gäster uppvisar bevis på vaccination för att man ska kunna genomföra smittsäkrade event.

Jag har i en skriftlig fråga i ämnet fått till svar av socialminister Lena Hallengren att det diskuteras inom EU och internationellt om framtagning av ett internationellt system för vaccinationsintyg. Vidare fick jag till svar att svenska vaccinationsintyg borde utfärdas enligt internationell standard och att regeringen bevakar diskussionen om vaccinationsintyg noggrant. Nu rapporteras i medierna att Danmark lägger sista handen vid ett intyg om genomförd covid-19-vaccination som i första hand är tänkt att underlätta för personer som behöver resa utomlands. Den som har fått vaccinet ska själv kunna printa ut intyget, och departementet räknar med att den lösningen ska kunna finnas på plats under våren.

Ingen myndighet verkar ännu ha fått uppdraget att ta fram ett vaccinpass, men E-hälsomyndigheten har tilldelats en samordningsroll. Deras uppgift är att inom ramen för den pågående EU-samverkan från Sveriges sida koordinera, delta i diskussioner och svara på frågor om svenska förutsättningar.

Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor till socialminister Lena Hallengren:

 

  1. Hur avser ministern att agera för att få till stånd ett lämpligt vaccinationsintyg inom en snar framtid till svenskar som vill resa ut i världen?
  2. Kan ministern redogöra för om hon och Sveriges regering har varit drivande i frågan internationellt och proaktivt arbetat för att få fram ett vaccinationsintyg som fungerar bra till de flesta länder, och om inte – varför?
  3. Avser ministern och regeringen enbart att bevaka den internationella diskussionen om vaccinationsintyg eller inta en mer drivande roll?

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2020/21:327, Vaccinationsintyg

Interpellationsdebatt 2020/21:327

Webb-tv: Vaccinationsintyg

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 15 Socialminister Lena Hallengren (S)

Fru talman! Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag avser att agera för att inom en snar framtid få till stånd ett lämpligt vaccinationsintyg till svenskar som vill resa ut i världen. Hon har också frågat mig om jag kan redogöra för om jag och Sveriges regering har varit drivande i frågan internationellt och proaktivt arbetat för att få fram ett vaccinationsintyg som fungerar bra till de flesta länder och, om så inte är fallet, varför inte. En tredje fråga som hon har ställt till mig är om jag och regeringen enbart bevakar den internationella diskussionen om vaccinationsintyg eller intar en mer drivande roll.

Låt mig inleda med att säga att regeringen, berörda statliga myndigheter och regionerna arbetar intensivt med att se till att vaccinationerna mot covid-19 utförs i så stor omfattning som möjligt. Jag tar interpellantens frågor som ett kvitto på att hon ser resultat av det arbetet och därför vill veta mer om vaccinationsintyg. Det är förstås välkommet.

Låt mig därefter konstatera, precis som interpellanten själv gör, att fler resor mellan länder troligen blir aktuella först när smittläget så tillåter. Detsamma gäller olika typer av arrangemang där människor samlas.

Det är angeläget att ett vaccinationsintyg kan finnas på plats så fort som möjligt. Men det är minst lika viktigt att lösningen blir ändamålsenlig och fungerar internationellt. Jag hoppas att interpellanten håller med om det, liksom att det krävs noggrannhet i förberedelser och framtagande.

Vad gäller Alexandra Anstrells första fråga har arbetet med att ta fram gemensamma europeiska specifikationer nu kommit så långt att ett konkret nationellt arbete pågår i Sverige. Regeringskansliet, våra myndigheter och regionerna är involverade för att ta fram en bra lösning.

I sammanhanget vill jag gärna nämna några av de frågor som behöver lösas ut. En av dessa är att vaccinationsintygen kommer att innehålla personuppgifter som behöver hanteras i enlighet med gällande regelverk, vilket ställer höga krav på de tekniska lösningarna. Det är bland annat den här frågan som regionerna och några av våra myndigheter tittar på.

En annan utmaning är vilken rättslig innebörd ett vaccinationsintyg kan ha eftersom vaccinering inte nödvändigtvis utesluter att man är smittbärare. Risken för ojämlikhet inom befolkningen om vissa personer ges rättigheter som andra inte andra får, trots att vaccination är frivillig, är ytterligare en fråga som diskuteras i Europa.

På grund av dessa två frågor konstaterade EU:s stats- och regeringschefer vid rådsmötet den 21 januari att det var för tidigt att besluta om vaccinationsintyg för att underlätta internationella resor. Däremot enades rådsmötet om att utarbeta ett standardiserat vaccineringsbevis för medicinska syften.

Vad gäller Alexandra Anstrells andra och tredje fråga vill jag säga att Sverige från början har lagt stor vikt vid att formerna för vaccinationsintyg diskuteras internationellt, inte minst inom EU. Vår bedömning är att det finns bred enighet om att ta vidare arbetet med vaccinationsintyg, men att det samtidigt finns utmaningar som behöver hanteras innan ett internationellt system finns på plats. Nu handlar det om att lösa dessa.

Sammanfattningsvis driver regeringen arbetet med vaccinationsintyg framåt, såväl nationellt och internationellt. Jag tackar för möjligheten att redogöra för det arbetet.


Anf. 16 Alexandra Anstrell (M)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret.

När smittläget förbättras kommer länder över hela världen att vilja öppna upp för mer resor från andra länder. När det blir aktuellt förväntas även många länder kräva att resenärer bevisar att det inte finns någon större risk för smittspridning.

Många arrangörer kommer också att vilja att gäster uppvisar bevis på vaccination för att arrangemangen ska kunna genomföras smittsäkert.

Jag har tidigare i en skriftlig fråga i ämnet fått till svar av socialminister Lena Hallengren att framtagning av ett internationellt system för vaccinationsintyg diskuteras inom EU och internationellt. Vidare fick jag till svar att svenska vaccinationsintyg borde utfärdas enligt internationell standard och att regeringen bevakar diskussionen om vaccinationsintyg noggrant.

Ingen myndighet verkar ännu ha fått uppdraget att ta fram ett vaccinationsintyg, eller vaccinpass, men den tidigare informationen var att Ehälsomyndigheten har tilldelats en samordningsroll.

Nu säger ministern i sitt svar att arbetet med att ta fram gemensamma europeiska specifikationer nu kommit så långt att ett konkret nationellt arbete pågår i Sverige på Regeringskansliet, alla myndigheter och så vidare.

Frågan är då: Vem ansvarar för och leder detta arbete, och när kommer vi att få veta något mer om det?

Ministern säger också att det finns risk för ojämlikhet inom befolkningen om vissa personer ges rättigheter som andra inte får, trots att vaccination är frivillig.

Fru talman! Hörde jag verkligen rätt?

Om man väljer att inte ta vaccin får man inte ett intyg utan får ta konsekvenserna av sitt handlande - precis som man får ta konsekvenserna om man väljer att ta vaccin.

Meningen med vacciner är väl att man ska skydda sig mot smittan. Håller man sig frisk blir det färre som belastar sjukvården, fler som kan jobba och leva vidare och fler som kan återstarta Europa.

Menar ministern, när hela befolkningen ges möjlighet att vaccinera sig och i förlängningen få ett intyg, att det skulle bli orättvist för dem som väljer att inte ta vaccin för att de inte får ett intyg? Skillnaden blir troligen att de får resa men måste ta ett test innan och sitta i karantän. Jag tycker att vi alla får stå för de val vi gör. Ett vaccinationspass kan bara uppfattas som orättvist så länge vaccination inte är tillgängligt för alla. Men i Sverige ska det vara det.

Fru talman! Det är verkligen dags att se framåt och vidta åtgärder för att Sverige inte ska halka efter när resandet kommer igång.

Mina frågor i interpellationen till ministern var om ministern och Sveriges regering har varit drivande i frågan internationellt och proaktivt arbetat för att få fram ett vaccinationsintyg som fungerar bra och vidare om ministern och regeringen enbart bevakar den internationella diskussionen om vaccinationsintyg eller intar en mer drivande roll.

Jag tror att ni förstår vad jag är ute efter. Jag upplever inte att jag har fått något svar, fru minister, och då tolkar jag det som att Sveriges regering inte är eller har varit drivande i frågan om vaccinationsintyg. Då blir följdfrågan: Varför?


Anf. 17 Maria Stockhaus (M)

Fru talman! Pandemin har inneburit stora begränsningar och påfrestningar för många, och många mår dåligt. Det är också många branscher som går på knäna. Resebranschen är en av dem som har drabbats allra hårdast. Det är därför märkligt att som i svaret säga att det skulle vara för tidigt att börja titta på vaccinationsintyg.

Jag har ett konkret exempel. Island är i och för sig ett relativt litet land utanför EU, men man räknar med att ha vaccinerat alla sina invånare i april. Från och med då kommer man att kräva vaccinationsintyg. Island kommer säkert att ligga långt framme i processen, men inte desto mindre kommer många researrangörer att riskera att behöva ställa in resor eftersom människor från andra länder saknar intyg.

Låt mig hänga på det som Alexandra Anstrell sa om ojämlikhet. För mig låter det ministern säger helt obegripligt. Alla i Sverige kommer att erbjudas vaccin. Om man väljer att inte ta det och därmed blir utestängd från sådant som kräver intyg får man stå sitt kast. Det är ett val man gör, likaväl som att den som tar vaccin kan råka ut för biverkningar.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Regeringen har också högt ställda mål på att vi ska bli bäst i världen och utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det här är ett utmärkt tillfälle att visa att man menar allvar. Det finns digitala brevlådor där man får identifiera sig med bank-id och annat, och det skulle kunna bli en plattform för vaccinationsintyg. Man behöver alltså inte börja från noll och uppfinna hjulet helt på egen hand.

Jag konstaterar en viss självgodhet i svaret. Jag tycker att den är helt obefogad med tanke på att vaccinationerna precis har startat. Det är alldeles för tidigt att slå sig för bröstet och säga att det har varit en succé. Det återstår att se när vi börjar med massvaccinationerna om det finns en organisation som verkligen fungerar.

Jag ser också väldigt lite konkret i detta svar vad gäller mål, tidsplan, uppdrag och att driva på i EU. Det handlar inte om att vi alla är intresserade av att åka ut på semester utan om att få igång de ekonomiska hjulen - och framför allt om att ge en bransch som i princip ligger helt nere nu, resebranschen, en chans att resa sig efter pandemin.


Anf. 18 Socialminister Lena Hallengren (S)

Fru talman! Det var inte min avsikt att vara självgod. Men det är kanske också för tidigt att döma ut och att hela tiden grunda med kritik och en känsla av att Sverige inte klarar detta och att vi ligger långt efter.

Låt mig understryka det som jag försökte uttrycka i svaret: Sverige ligger inte efter. Sverige driver på. Men det handlar inte om att skriva och lämna in motioner, utan Sverige är delaktigt i de forum som finns. Det handlar om Europeiska rådet och ministerråd i EU och självklart, internationellt, WHO. I dialogerna på EU-nivå är Sverige en ytterst aktiv part.

Till den som lyssnar på vår diskussion och undrar om man inte kan få veta om man är vaccinerad vill jag säga: Jo, det kan man naturligtvis få. Jag tar upp detta så att vi kan hålla isär frågan om ett vaccinationsintyg vid resa till andra länder och ett intyg på att man är vaccinerad. Ett sådant kort kan man ju få när man vaccinerar sig för att kunna veta vilket vaccin man fick, när man fick första dosen och när man ska ha nästa dos.

Det är en sak att ha den kunskapen. Det är något annat att ha en internationell standard som gills när man kommer till ett annat land. Det är inte så lätt för andra länder att känna till alla de vaccinatörer som bidrar till att vaccinera svenska folket. Bara i Stockholmsregionen är de flera hundra.

Vi behöver ha en internationell standard. När det handlar om att få fram denna standard är staten och regionerna överens om att vi inte ska arbeta fram något som skulle kunna gälla som ett medicinskt intyg i Sverige men som inte har något värde utomlands. Jag tror, precis som både interpellanten och Maria Stockhaus säger, att det är mycket detta man tänker på. Man vill inte ha något i handen som sedan inte gills i andra länder.

Jag vill gärna få chansen att understryka att den fråga som jag beskrev, att alla personer kanske inte har vaccinerat sig och då förknippar vissa rättigheter med det, är en fråga som har diskuterats i Europa. Jag säger inte hur vi ska förhålla oss till det. Jag håller med om att det är klart att vi ger en möjlighet för alla. Jag tycker att det är ett argument som faller, framför allt när alla har fått möjligheten. Jag vill bara säga att det finns många frågor som har diskuterats i Europa, och detta är en av dem.

Något som är mer relevant är det faktum att vi fortfarande inte vet vad det betyder för hur smitta kan bäras vidare. Då spelar det roll hur man ska förhålla sig både i många länder och gemensamt till att någon har ett vaccinationsintyg. Tycker vi att det räcker för att få resa in till ett land, och från och med när skulle det vara?

Återigen: Vår ambition är att framåt sommaren ha vaccinerat dem i den svenska befolkningen som accepterar och vill detta. En del länder ligger ungefär lika långt fram. Maria Stockhaus nämnde Island. Jag har inte hört just det exemplet, men jag har hört att många ligger runt sommaren eller i september någonstans, beroende på hur leveranserna blir. Då har alla fått möjlighet att vaccinera sig, och i det läget är det förstås viktigt att vi har ett vaccinationsintyg på plats.

När man sedan får resa är en fråga för sig, men för att länderna ska våga öppna upp för resande måste vi ha ett vaccinationsintyg som vi vet håller måttet. Vi är inte intresserade av att stå vid svenska gränsen där någon viftar med ett papper där det står att personen är vaccinerad, utan vi vill ju veta att det är ett papper som verkligen håller och som innebär att personen i fråga är vaccinerad.

Återigen: Det finns många frågeställningar inte bara i Sverige utan även i EU och WHO. Vi ser till att vi förbereder oss för att kunna använda de tekniska plattformar som finns så att vi kan ge människor ett intyg om att de är vaccinerade rent medicinskt. Om det ska ge andra rättigheter måste vi vara säkra på att det har en status som accepteras i andra länder.


Anf. 19 Alexandra Anstrell (M)

Fru talman! Tack, ministern, för lite klargörande!

Sverige behöver ligga i framkant för att kunna återstarta Europa. Flera länder kommer, som vi har varit inne på tidigare, under detta år troligen att fortsätta att kräva test- eller vaccinationsintyg mot covid-19. Efterlängtade gränsöppningar kräver åtgärder som gör det enkelt att resa och jobba.

Ledande företrädare för resebranschen, Transportföretagen, Svensk Sjöfart, Transportföretagen Flyg och Sveriges Bussföretag skriver tillsammans i Göteborgs-Posten att de ropar på regeringens agerande i vaccinationsintygsfrågan. De föreslår att man kanske kan skriva ut sitt intyg via 1177, för ett intyg ska såklart inte behöva belasta vården ytterligare. Iata arbetar med att få fram en app som i någon form skulle kunna vara ett covidpass.

Ministern säger i sitt svar till mig att EU:s stats- och regeringschefer vid rådsmötet den 21 januari beslutade att det var för tidigt att besluta om vaccinationsintyg för att underlätta internationella resor. Men den senaste informationen är att kommissionen arbetar med att ta fram ett intyg. Det skrevs att kommissionen arbetar med medlemsländerna för att ta fram vaccinationsintyg i full överensstämmelse med EU:s dataskyddslagstiftning, något som kan stödja vårdkontinuiteten. Före slutet av januari 2021 ska man komma överens om en gemensam metod så att medlemsländernas intyg snabbt ska kunna användas i hälso- och sjukvårdssystemen såväl inom som utanför EU.

Det handlar om att ligga i framkant. Det handlar om att ha en mycket god beredskap - beredskap att vara redo så snart vi kan. Flera länder, bland annat Danmark och Finland, ser över möjligheterna till intyg. Vi borde åtminstone kunna enas om ett intyg i Norden, fru talman, för att göra det enklare. Vi får inte halka efter och vara sist på bollen igen, som vi var i våras. Jag tänker på det proaktiva arbete som jag efterfrågade i min interpellation. Det är detta som behövs för att vi snabbt ska kunna återstarta Europa.

Sverige har god digital säkerhet, så vi borde verkligen vara en bra part i EU som delar med oss av dessa kunskaper.

Fru talman! Det spelar nästan ingen roll vem jag pratar med: Alla har ett sug efter att resa. Man kanske vill resa för att få lite sol på kroppen, man kanske vill resa till sin sjuka mamma i Tyskland eller man kanske vill åka utomlands och jobba när man går ut gymnasiet eller bara kunna få åka någonstans.

I sociala medier delas det varje dag olika minnen från tidigare resor. Det finns ett uppdämt resebehov. Det finns också det som Maria Stockhaus var inne på: en hel bransch som står i startgroparna och som ser vaccineringen som ett ljus i mörkret. Resebranschen är hårt pandemidrabbad och har haft näringsförbud i nästan ett helt år.

När samhället så småningom öppnar upp måste det vara enkelt att få ett intyg så att man kan komma iväg. Det känns som att ministern och regeringen är lite motvalls i detta och ser problemen i stället för möjligheterna. Så min fråga är återigen: Varför är ministern och regeringen så passiva i frågan om vaccinationsintyg?


Anf. 20 Maria Stockhaus (M)

Fru talman! Jag tycker att något som är symtomatiskt för regeringen är att ofta följa utvecklingen och delta i processer men att väldigt sällan driva på och försöka se till att det åstadkoms resultat. Det är inte så att vi kan säga att pandemin har hanterats särskilt professionellt och bra om man jämför med många andra länder, och vi ligger inte i topp när det gäller vaccinationstakten heller.

När det gäller hanteringen i förhållande till företag hörs ofta argumenten att det är för lite, för sent och för krångligt. Det är nästan lite uppgivna diskussioner som man har med många företagare. Det gäller framför allt resebranschen. Deras verksamhet ligger helt nere, och det är svårt för dem att ta med människor någonstans över huvud taget.

Det är klart att vår längtan efter att resa är viktig och att det betyder mycket för välbefinnandet, men här pratar vi om företag som är beroende av att det hela kommer på plats. Då kan man inte bara följa utvecklingen och vara en del av processerna i Bryssel, utan man kanske måste driva på och vara lite mer aggressiv i sin framtoning gentemot EU. Det går lite för långsamt.

Ett officiellt intyg framtaget i Sverige skulle kunna räcka långt för till exempel många researrangörer, flygbolag och andra länder. Vi är ett litet, exportberoende land, och vi är ett folk som gillar att röra på oss. Att få fram ett vaccinationsintyg, även om det till att börja med bara är ett vaccinationsintyg framtaget för Sverige, tror jag skulle räcka långt och vara ett tydligt tecken på att regeringen för en gångs skull faktiskt bryr sig om företagare och företagande.


Anf. 21 Socialminister Lena Hallengren (S)

Fru talman! Jag har försökt att svara på frågorna. Jag vet inte riktigt om jag är otydlig.

Man kan naturligtvis skriva ut ett papper, ett intyg eller ett bevis på att man är vaccinerad, men det är inte så många i andra länder som vet vad till exempel Svea Vaccin är. Det är en av hundratals aktörer som bidrar så att vi kan vaccinera svenska folket. Därför räcker det inte med ett utdrag ur journalsystemet eller det kort som man kan få av vaccinatören. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi skiljer på detta. Det är inte svårt att skriva ut att man är vaccinerad.

Kanske det som Alexandra Anstrell for lite grann efter när hon sa något om slutet av januari var att EU-kommissionen då gick ut och sa att EU-intyg skulle utformas. Det var just EU-intyg för medicinska syften som man enades om den 28 januari. Men återigen: Detta betyder alltså inte att det finns andra delar, utan det är ett medicinskt intyg som visar att en person har fått en spruta och kommer att kunna ta dos två och att det är ett faktum. Det vi vill är att intyget verkligen accepteras och ges en innebörd. Det spelar inte så stor roll om Sverige låter någon göra en utskrift från journalsystemet om andra länder inte accepterar det.

Det handlar inte om att avvakta, inte vilja eller inte driva på. Maria Stockhaus och Alexandra Anstrell kan nästan inte nog understryka hur långsam regeringen är, men jag tycker i grund och botten att de har helt fel. Jag hör att oppositionen talar, och det är deras möjlighet att beskriva det på det viset. Men vi kan ju inte ha ett eget intyg, utan hela poängen är ju att om det ska vara av intresse för att kunna resa i Europa, Norden och övriga världen måste det vara en internationell standard. Det är ingen som accepterar ett utdrag ur journalsystemet, vilket man kommer att kunna få när man är vaccinerad.

Det är inte heller så att det öppnas upp nu runt om i Europa, utan det är fortfarande ett väldigt allvarligt läge. I detta allvarliga läge, där ett vaccin har varit på plats i fyra fem veckor, måste vi se till att vi får en internationell standard så att vi, när möjligheten att resa kommer, har samma möjligheter som andra att resa.

Mycket kort vill jag säga att det inte heller går att bortse från kunskapen om vaccinets betydelse för att inte sprida smittan vidare. I dagsläget känner vi oss säkra på att de godkända vaccinerna hindrar från svår sjukdom, men inte på att de hindrar att man sprider smittan vidare. Många länder är med all rätta väldigt bekymrade över detta. Man vill veta lite mer innan man säger att ett vaccinationsintyg gör att det är fritt fram att komma till specifika länder.

Vi behöver lära oss mer om skyddsfaktorerna, men vi behöver framför allt få en internationell standard. Vi sitter inte och väntar, utan är delaktiga i det arbetet. När WHO eller EU ska ta fram detta är vi givetvis delaktiga. Vi kommer att följa de standarder som i så fall tillkommer och förbereda oss väl för att kunna använda dem.

Vi har en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner när det gäller vaccination. Det handlar inte bara om själva summan per dos, utan det står också: "Svenska vaccinationsintyg bör utfärdas enligt internationell standard och parterna är överens om att en sådan standard bör inväntas då mycket tyder på att ett enkelt pappersintyg inte kommer att accepteras internationellt. Att utfärda vaccinationsintyg är en uppgift som åligger vaccinatören men bedöms inte ingå i den avgiftsfrihet för vaccination mot covid-19 som beskrivs i denna överenskommelse."

I den mån vi behöver göra ytterligare för att se till att vaccinationsintygen kommer på plats ska vi göra det. Men en internationell standard ska inte underskattas när syftet för många just är att kunna resa.


Anf. 22 Alexandra Anstrell (M)

Fru talman! Jag tackar ministern för hennes kanske något raljanta svar.

Hur kommer det sig att så många olika testresultat ändå accepteras i andra länder? Jag känner en person som åkte till Kanarieöarna för inte så länge sedan och hade gjort ett test i Sverige. Det var okej att visa i Spanien. Varför ser regeringen bara problemen?

Det är viktigt att Sverige driver på i EU, men det upplever jag inte att Sveriges regering och ministern har gjort. Till sommaren, när fler svenskar vill och förhoppningsvis kommer att kunna resa ut på semester eller återse närstående utomlands, förväntas också efterfrågan på vaccinationsintygen öka. Då behöver vi ligga i framkant. Då behöver vi ha det klart.

För näringslivet är det dessutom viktigt att anställda kan resa på ett både enklare och säkrare sätt. Ett vaccinationsintyg som kan visas upp på flygplatsen, i hamnen eller vid vilken gränspassage som helst skulle underlätta oerhört. Det behövs för att vi ska kunna återstarta Europa. Alla transporter måste kunna fungera. Resebranschen, besöksnäringen och alla andra branscher måste kunna fungera och återstartas. Man har haft näringsförbud i snart ett år. Även om många kommer att ha digitala möten framöver kommer resandet att fortsätta. Tänker ministern sluta resa? Jag tänker inte göra det.

Sverige behöver ett proaktivt arbete. Kom igen nu, fru minister! Ta ledartröjan! Gör det för Sveriges resebransch och för Sveriges befolkning!

Jag tycker att det är viktigt att vi i Sverige tar en ledande roll och delar med oss av våra kunskaper i EU, så att vi kommer fram med det här snabbare. Jag tycker att det är viktigt att Sverige har en god beredskap, och jag tycker att det är viktigt att vi är proaktiva för att återstarta Europa. Jag vet inte om regeringen tycker det, men jag hoppas att vi kan komma framåt snabbt i den här frågan.


Anf. 23 Socialminister Lena Hallengren (S)

Fru talman! Jag kan avslutningsvis lugna Alexandra Anstrell och säga att det är klart att vi ska ha vaccinationsintyg. Men frågorna handlar ju hela tiden om varför vi inte är där än. Jag har i ett antal inlägg försökt beskriva att ett pappersintyg från en svensk vaccinatör inte är det som vi tror öppnar gränsen. Det papperet kommer Alexandra Anstrell, jag själv och andra att kunna få när vi har vaccinerat oss. Men vi vill ha en internationell standard, och vi arbetar hårt för att få en sådan.

Till sommaren är jag alldeles säker på att vi har vaccinationsintyg. Fram till dess behöver vi arbeta på internationell nivå både i WHO och i EU för att se till att de intyg som svenska folket får efter vaccination verkligen betyder någonting och att de faktiskt öppnar dörrarna för resor till Norden, till Europa och till övriga världen, för det är klart att vi ska dit igen.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.