Ordning i folkbokföringen

Interpellation 2020/21:273 av David Lång (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2020-12-18
Överlämnad
2020-12-18
Anmäld
2021-01-04
Sista svarsdatum
2021-01-15
Svarsdatum
2021-01-22
Besvarad
2021-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

En gång i tiden fördes kyrkobok med stor noggrannhet över samtliga boende i Sverige. Detta har med tiden övergått till den folkbokföring vi tillämpar i dag. Dessvärre har den rättvisande bild som kyrkoböckerna gav i allt större utsträckning gått förlorad sedan man övergick till det nyare folkbokföringssystemet – ett system som i viss mån är digitaliserat inom myndigheten Skatteverket. 

Det är känt att regeringen har tillsatt en utredning i frågan (kommittédirektiv 2019:54), men  resultaten ska presenteras först 2021, många år efter att vi fått kännedom om de växande problemen med felaktigt folkbokförda individer i Sverige. 

Nuvarande och tidigare regeringar har under decennier byggt upp ett stort folkbokföringsfel med mycket negativa konsekvenser för samhället. Genom en ansvarslös invandringspolitik har regeringen helt tappat kontrollen över den fullständiga bilden av vilka som befinner sig i Sverige. Det är inte utan att man undrar vad regeringen vill åstadkomma på sikt med folkbokföringen.

Om man inte vidtar kraftfulla åtgärder kommer det sannolikt att ta tid att rätta till de problem som regeringen genom folkbokföringen har byggt in i det svenska samhället. Vi ser problem med ökande kriminalitet, trångboddhet och ett alltmer djupgående utnyttjande av välfärdssystemen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att återskapa ordning i folkbokföringen? 

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2020/21:273, Ordning i folkbokföringen

Interpellationsdebatt 2020/21:273

Webb-tv: Ordning i folkbokföringen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 41 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! David Lång har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att återskapa ordning i folkbokföringen.

Sedan den här regeringen tillträdde har vi genomfört en kursändring för att skapa ordning och reda i folkbokföringen. Det kräver ett enträget arbete och att ansvariga myndigheter ges rätt förutsättningar. En del i att skapa rätt förutsättningar handlar om tydliga signaler till befolkningen om att var och en ska vara folkbokförd där den bor. Därför har det varit särskilt viktigt att återinföra folkbokföringsbrottet, som togs bort av alliansregeringen.

Regeringen har dessutom genomfört ett flertal andra åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket har fått ökat anslag och fler verktyg för att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen. Myndigheten har nu möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra besök för att kontrollera en persons bosättning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen har även stärkt Skatteverkets möjligheter att bekämpa brott som har en koppling till användandet av falska eller manipulerade handlingar. Detta har vi bland annat gjort genom att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har utökats till att även omfatta utredningar av olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande i de fall gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket. Vidare har Skatteverket fått bättre förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt informationsutbyte mellan bland annat folkbokföringsverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten.

Finansdepartementet har också remitterat en promemoria i vilken bland annat föreslås en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. Ärendet bereds nu inom Regeringskansliet. Därutöver har regeringen tillsatt en statlig utredning som senast den 1 april 2021 ska redovisa åtgärder för att minska fel i folkbokföringen.

Avslutningsvis vill jag även nämna att regeringen under föregående år beslutade om två uppdrag för att motarbeta felaktig folkbokföring. Regeringens budskap är tydligt: Det ska vara ordning och reda i folkbokföringen.


Anf. 42 David Lång (SD)

Fru talman! Tack, finansministern, för svaret! Folkbokföringen är ju, som de flesta känner till, avsedd att tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen i Sverige. Registren är till för att visa var någonstans i landet en person ska beskattas, och var personen har rätt att rösta, och de fungerar även som underlag för utbetalningar från välfärdssystemet och som underlag för samhällsplanering.

Riksrevisionen publicerade en granskningsrapport år 2017, där man konstaterade att ett av problemen med folkbokföringen är minskat incitament att rapportera in korrekta uppgifter till Skatteverket, bland annat på grund av problem på bostadsmarknaden. Andra skäl till felaktigheter i folkbokföringen är flyttningar till respektive från Sverige.

Riksrevisionen konstaterar att det saknas kunskap om hur omfattande folkbokföringsfelen är, trots att regeringen har begärt att Skatteverket ska göra en bedömning av hur kvaliteten i folkbokföringen ser ut. Riksrevisionens slutsats är att Skatteverkets kvalitetsarbete inte bedrivs på ett effektivt sätt. Skatteverket har uppskattat att cirka 200 000 personer är felaktigt folkbokförda i Sverige, men man medger också att det verkliga antalet kan vara mycket högre än så. Ingen vet säkert.

Vi har sett exempel på hur felaktig folkbokföring utnyttjas för välfärdsbedrägerier och för att illegala migranter som inte har rätt att vistas i Sverige ska kunna hålla sig undan. Vi har sett exempel på hur personer helt plötsligt fått en inneboende som bara skrivit sig på någon annans adress utan dennes vetskap. Det upplevs som ytterst obehagligt för den som drabbas, och det kan även få negativa praktiska konsekvenser i vissa fall, till exempel uteblivna bidrag av olika slag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det finns exempel på att dussintals och ibland hundratals personer är folkbokförda på samma adress. Det förekommer att den som uppbär bidrag felaktigt anger Sverige som sin adress men bor utomlands utan myndigheternas vetskap.

Med tanke på det svar jag fick kan det vid första anblicken se hoppingivande ut att regeringens målsättning är att det ska bli ordning och reda i folkbokföringen. Men dessvärre har Sverige alltför länge bedrivit en politik som gör att vi förlorar minst lika mycket i andra ändan. Den okontrollerade massinvandringen har lett till att stora mängder människor befinner sig i Sverige illegalt. Ingen vet vilka de är, ingen vet var de befinner sig och ingen vet vad de gör. Regeringens politik har grundat sig på uttalanden som "Mitt Europa bygger inte murar", vilket har resulterat i problem som "vi inte såg komma".

Jag vill därför fråga finansministern om regeringen tänker börja ta invandringens negativa konsekvenser för folkbokföringen på allvar eller om man tänker fortsätta att öka problemet i ena änden och tvingas reparera i den andra?


Anf. 43 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag ska kanske börja med ett litet klargörande. Folkbokförd i Sverige är man om man bor i Sverige, alltså befinner sig här varaktigt. Om man är här under en kortare period kan man få ett samordningsnummer. Befinner man sig illegalt i Sverige är man ju inte folkbokförd.

Som jag sa i svaret har regeringen under lång tid, sedan vi tillträdde, arbetat för att komma till rätta med detta problem. Vi behöver ordning och reda i folkbokföringen eftersom den ligger till grund för väldigt många andra myndigheters beslut. Det handlar till exempel om utbetalningar av olika former av försäkringar och stöd. För att minska de felaktiga utbetalningarna är det grundläggande att finns en korrekt folkbokföring.

Därför har vi jobbat med att stärka både de rättsliga verktyg som Skatteverket har - att återinföra folkbokföringsbrottet har varit viktigt - och de verktyg som Skatteverket har internt. Vi har också tittat på, och kommer förhoppningsvis att gå vidare med, förslag om bättre informationsutbyte också mellan myndigheterna.

Därutöver har vi utökat resurserna till Skatteverket just för att arbeta mer aktivt med folkbokföringen. Det handlar om 45 miljoner för förra året. I år får man 43 miljoner, och sedan kommer anslagen att höjas permanent. Jag delar helt uppfattningen att det är ett problem att folkbokföringen inte är helt korrekt och att vi måste vidta ytterligare åtgärder för att stärka den.

Vi har alltså under de här åren jobbat för att förbättra arbetet. Vi har också remitterat ett förslag som vi nu bereder i Regeringskansliet. Därutöver kommer den större Folkbokföringsutredningen att lämna förslag under året. Den utredningen tar ett större grepp på folkbokföringen. En av de saker de tittar på är det faktum att personer skriver sig på ställen där de inte bor. Det är något som skapar väldigt stor oro hos de familjer - till exempel äldre - som plötsligt får veta att ytterligare en person är skriven på deras adress. Det skapar väldigt mycket oro hos den enskilde. Det är bra att detta är en av de frågor som utredningen tittar på.


Anf. 44 David Lång (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det där med personer som befinner sig illegalt i Sverige kanske är en definitionsfråga. Men det finns de som befinner sig i Sverige på vissa villkor, till exempel de tusentals afghanska män som saknar asylskäl men som ändå får stanna i Sverige under förutsättning att de fullföljer gymnasieutbildning och därefter skaffar jobb. Men för att de ska kunna fullfölja sin skolgång måste de vara skrivna någonstans, och finns det inga bostäder blir de illegalt skrivna där de egentligen inte bor. Då kan det definieras som att de faktiskt är här illegalt. De har ingenstans att bo, för det finna inga bostäder.

Under ytan döljer sig ett omfattande missbruk av transfereringssystem och bidrag. Den bristande kontrollen underlättar också för ljusskygga verksamheter i allmänhet, vilket indirekt kan bana väg för grövre brottslighet. Det finns luckor i systemet som utnyttjas av kriminella nätverk, vilket inte bara utmynnar i missbruk av transfereringssystemen utan även i att personer som inte har rätt att befinna sig i landet, definitionsmässigt, eller har tagit sig in illegalt begår brott eller används som svart arbetskraft.

Poängen jag vill göra är att det har öppnats upp för en ny bransch inom organiserad brottslighet där man säljer adresser till utlänningar. Bland annat har som sagt gymnasielagen bidragit till det.

Lägg därtill regeringens nya migrationspolitik som innebär att regeringen vill införa en bredare humanitär skyddsgrund, vilket betyder att den som under lång tid har levt i Sverige med tillfälliga uppehållstillstånd och fått särskild anknytning till landet, som man uttrycker det, kan få stanna även om asylskälen har upphört. Detta ger möjlighet för fler så kallade ensamkommande att stanna i Sverige, och fler illegala migranter får på sikt möjlighet till uppehållstillstånd.

Även här öppnas det upp för missbruk och utnyttjande av systemet genom felaktig folkbokföring, inte minst på grund av bostadssituationen.

Kommer detta att förbättra eller försämra situationen i folkbokföringskaoset, kan man fråga sig.

Att döma av de olika partiernas retorik gällande folkbokföring och hur problemen påverkas av en ansvarslös migrationspolitik finns det en kvalificerad majoritet i riksdagen för att lösa problemen. Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna säger att de vill lösa problemen, och dessa partier har 72 procent av riksdagsmandaten. Kanske ansluter även Liberalerna så småningom; det återstår att se. Trots detta väljer Socialdemokraterna att hålla fast vid samarbetet med Miljöpartiet, som har 16 mandat, och det får då avgöra landets öde i denna fråga.

Enligt Magdalena Anderssons svar verkar regeringen fokusera på de personer som är felaktigt folkbokförda. Men när det gäller den nya organiserade brottsligheten med försäljning av felaktiga bostadsadresser, vad avser regeringen att vidta för åtgärder för att komma till rätta med den, fram tills att problemen förhoppningsvis blir lösta någon gång i framtiden?


Anf. 45 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Regeringens arbete handlar såklart delvis om att vi ska ha en korrekt folkbokföring, och det har vi arbetat strävsamt med under de senaste åren och kommer att fortsätta med. Vi har gjort kortsiktiga saker, och vi jobbar också långsiktigt och har tillfört ytterligare resurser för att kunna göra det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Därutöver jobbar regeringen mycket aktivt mot den organiserade brottligheten och har vidtagit en lång rad åtgärder. Det är inte mitt ansvarsområde, men vi samarbetar givetvis i regeringen.

Utgifterna här har ökat rejält de senaste åren på grund av den stora utbyggnaden av rättsväsendet. Vi har fördubblat antalet platser på polisutbildningen, bland annat genom att bygga två nya polishögskolor, och nu utexamineras nya poliser från polishögskolorna i Borås och Malmö. Vi ska ha 10 000 fler polisanställda. Därutöver ska vi givetvis bygga ut det övriga rättsväsendet med domstolar och annat. Kriminalvården har det ju trångt eftersom straffen har förlängts och fler brottslingar gripits.

Vi har också ett 34-punktsprogram med åtgärder för straffskärpningar och annat för att motverka den organiserade brottsligheten. Även här arbetar regeringen aktivt för att komma till rätta med problemen med organiserad brottslighet, inklusive försäljningen av adresser.


Anf. 46 David Lång (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna har i skatteutskottet lagt fram ett förslag om en ny folkräkning. Det behövs en folkräkning där huvudfokus läggs på omfattande inre utlänningskontroll och registrering av biometriska data för icke-medborgare i Sverige och att myndigheter samverkar för att göra fysiska kontroller av områden där felaktigheter kan misstänkas föreligga.

De problem vi har upplevt och upplever i detta nu är i mångt och mycket ett resultat av Socialdemokraternas arbete samarbete med just Miljöpartiet. Socialdemokraterna säger, och Magdalena Andersson har sagt det här i dag, att de vill ha ordning och reda. Men i handling låter de kaoset fortgå eftersom de accepterar Miljöpartiets påspädning av problemet genom den ansvarslösa migrationspolitiken.

Jag menar att det inte räcker att hantera problemen med folkbokföringen, utan de måste lösas. Då räcker det inte med att hantera masstillströmningen av ekonomiska migranter, utan detta måste stoppas. Det tycks inte räcka med att hantera Miljöpartiet i regeringen heller, utan de måste ut ur regeringen.

Fru talman! Är inte slutsatsen av debatten att Socialdemokraterna försöker göra alla nöjda genom att säga en sak och samtidigt göra en helt annan?


Anf. 47 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag tror att man missar problemet om man tror att en ny migrationslagstiftning skulle lösa alla problem med felaktigheter i folkbokföringen. Felaktigt folkbokförda förekommer i olika grupper. Det är inte ovanligt att till exempel ungdomar och studenter är felaktigt folkbokförda.

Det kan finnas poänger med en folkräkning, men när det gäller just folkbokföringen är bedömningen att ungefär 2 procent av den svenska befolkningen är felaktigt folkbokförd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Ur ett folkbokföringsperspektiv är vår bedömning därför att det är mer effektivt att fokusera på de 2 procent som är felaktigt folkbokförda och säkerställa att de inte är det än att gå runt och knacka dörr hos de 98 procent som är korrekt folkbokförda för att se om det verkligen är de som bor där. Det finns ju en risk att människor inte är hemma eller gömmer sig i en garderob eller något annat. Det skulle vara ett väldigt omfattande arbete som skulle kosta väldigt mycket av skattebetalarnas pengar.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.