Ökat företagande i Norrland

Interpellation 2006/07:568 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2007-05-24
Anmäld
2007-05-24
Återtagen
2007-05-30
Sista svarsdatum
2007-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 24 maj

Interpellation

2006/07:568 Ökat företagande i Norrland

av Karl Gustav Abramsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Förutsättningarna för att bo och arbeta i Sverige varierar kraftigt mellan landets olika delar. Detta har konstaterats i olika utredningar och senast nu av Långtidsutredningen. Fortfarande är det de tre storstadsregionerna och regionala centrum som utgör navet för ekonomin och näringslivet. För att stödja utvecklingen i landets glest bebyggda delar, krävs det därför långsiktiga åtgärder också i fortsättningen.

I regeringsdeklarationen nämns regionala frågor och landsbygden endast i vaga ordalag. I den borgerliga regeringens första budgetproposition slås fast målet för regional utveckling genom att hänvisa till riksdagsbeslutet i samband med den socialdemokratiska regeringens regionalpolitiska proposition. Regeringen tillägger att i den mån mål behöver förändras, återkommer regeringen till det vid senare tillfälle.

I de fyra borgerliga partiernas gemensamma dokument Förnyelsepolitik för hela Sverige finns det några konkreta förslag hur man kan stärka utvecklingen i Norrland. De handlar bland annat om avskaffande av arbetsgivaravgifterna för hushållsnära tjänstejobb i norra Sverige och tjänstejobb i stödområde A. Dessa skulle presenteras i vårpropositionen. Vidare ville man satsa på kommunikationer genom att anslå mer pengar till vägar än s-regeringen och sade nej till ytterligare bensinskattehöjningar.

Nu kan vi se vad regeringens politik hittills har betytt för stora delar av Norrland. Det sammanfattande intrycket är att regeringen har valt att styra de gemensamma resurserna till grupper som bor i de tre storstadsregionerna och till den tiondel av befolkningen som tjänar mest. För Norrlands del innebär det att avsevärda samhällsresurser har försvunnit från regionen, vilket försvårar fortsatt utveckling inte minst i Norrlands glest bebyggda delar.

Med anledning av detta vill jag fråga om näringsministern avser att främja näringslivsklimatet för ett ökat företagande i Norrland.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.