missbruk av blockuthyrning

Interpellation 1999/2000:399 av Ygeman, Anders (s)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2000-04-28
Anmäld
2000-05-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 27 april

Interpellation 1999/2000:399

av Anders Ygeman (s) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om missbruk av blockuthyrning

Den senaste tiden har det åtskilliga gånger uppmärksammats missbruk av blockuthyrning av hyreslägenheter. Fastighetsägare har i komplicerade transaktioner dragit undan hyreslägenheter från den ordinarie bostadsmarknaden för att i stället hyra ut lägenheterna till företag som lägenhetshotell. Företag som specialiserat sig på detta utnyttjar möjligheten till blockuthyrning för att skaffa sig lägenheter i olika fastigheter i framför allt Stockholms innerstad.

Under ett par år har debatten gått om införandet av marknadshyror i Stockholm. Fenomenet med hyreslägenheter som hyrs ut till företag under namnet lägenhetshotell visar på vilka vinster som ligger i att hyra ut till marknadspris. Enligt uppgift kostar en lägenhet hos något av de företag som har lägenhetshotell uppemot 12 000 kr i månaden för en lägenhet på 20@40 kvadratmeter.

Möjligheten till blockuthyrning finns för att ge kommuner och landsting möjlighet att hyra lägenheter som upplåts till särskilda grupper som äldre och handikappade. Det har även förekommit att privata företag för egen räkning hyr ett antal lägenheter för den egna personalens tillfälliga behov.

1994 förändrades lagstiftningen så att minimiantalet lägenheter som måste omfattas av en blockuthyrning sänktes från 10 till 3. Förändringen motiverades med att det skulle bli lättare för kommuner att bygga insprängt boende för äldre och funktionshindrade. Samtidigt har det underlättat för företag som hyr ut lägenheter på korta kontrakt till marknadshyra. Ett företag som driver lägenhetshotell kan göra detta med lägenheter insprängda i vanliga hyreshus. Härigenom suddas gränserna ut mellan hotellboende och vanligt boende. Fortsätter utvecklingen kan man tänka sig att en allt större andel av de allt färre hyresrätterna i Stockholms innerstad kommer att endast vara tillgängliga för företag som är beredda att betala marknadshyra. Här blir blockuthyrningen och lägenhetshotell ett sätt att komma runt hyreslagen.

Alla s.k. blockuthyrningar av lägenheter till privata företag måste prövas av hyresnämnden. Prövningen handlar om att se om det föreligger ett seriöst behov av blockuthyrning. Exempel kan vara om företag behöver tillfälliga bostäder för sina anställda eller en skola är i behov av studentbostäder. Seriösa behov stämmer knappast överens med att ett företag med blockuthyrda lägenheter som grund bildar lägenhetshotell och hyr ut till företag för marknadshyra.

Vid prövning i hyresnämnden i dag är det enbart den part som ansöker om blockuthyrning som yttrar sig. För att få en mer allsidig bild av om behovet är seriöst menat är det lämpligt ifall hyresnämnden tvingas ta in yttranden från kommunen och företrädare för hyresgästerna.

Jag vill med anledning av detta fråga ministern:

Avser ministern vidta åtgärder för att hävda hyreslagen och hyressättning enligt bruksvärdessystemet vid uthyrning för tillfälligt boende, s.k. lägenhetshotell?

Avser ministern vidta några åtgärder för att stävja missbruk av reglerna om blockuthyrning?

Avser ministern ta initiativ för att se över lagstiftningen så att hyresnämnderna vid blockuthyrningar åläggs inhämta yttrande från kommunen och hyresgästorganisationerna?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.